KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VŠECH TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zájemci o vzdělávání ve tříletých učebních oborech vzdělání s výučním listem jsou povinni podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem a doplnit ji předepsanými přílohami:

  • základní školou potvrzený prospěch z obou pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (budou přijímáni podle §20 školského zákona)

 

KRITÉRIA

Uchazeči budou přijímáni ke studiu podle pořadí sestaveného na základě:

  • výsledků klasifikace (průměru známek) za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku – přijímací zkouška se nekoná
  • známky z chování za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku
  • zájmu uchazeče o zvolený obor (účast ve školních soutěžích a olympiádách, motivační dopis, jiné mimoškolní aktivity)
  • ústní pohovor u cizinců (18. 4. 2018 od 8 hodin dle rozpisu)

Pokud škola obdrží v daném termínu pro vámi zvolený obor více přihlášek, než povoluje jeho kapacita, přijímací komise určí pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií a případně i na základě výsledků ústního pohovoru.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení:

Přihlášku ke studiu do 1. kola přijímacího řízení je nutné odevzdat osobně nebo doručit poštou nejpozději do 1. března 2018.

Uchazečům o studium (zákonným zástupcům) bude dopisem oznámeno registrační číslo a další podrobnosti ohledně nástupu ke studiu na adresu, kterou uvedli v přihlášce. Pod registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy ihned po rozhodnutí, nejdříve od 22. dubna 2018.

 

Zápisový lístek: Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, kdy je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.

 

Bližší informace získáte na studijním oddělení u paní N. Štěpánkové na telefonu 244 007 221 nebo na mailu: nstepankova@zelenypruh.cz .