Proč studovat u nás

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu nabízí technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Kromě kvalitní výuky potřebných teoretických znalostí škola klade důraz na získání náležitých odborných kompetencí využitelných v profesním životě. Škola realizuje praktické vyučování v moderně vybavených dílnách a výukových polygonech včetně zajištění odborného výcviku v reálném prostředí spolupracujících firem.

Modulové vzdělávání

Škola od 1. 9. 2016 zavedla pro vybrané obory projekt modulové výuky. Moduly zastřešují celou odbornou teoretickou i praktickou výuku formou návaznosti teoretické výuky na následné praktické ověření dovedností dané problematiky v určeném časovém úseku.

Moduly jsou sestavovány jako samostatné, obsahově vymezené celky, ve kterých probíhá současně teoretická i praktická výuka. Každý modul vždy uzavírá jednotné hodnocení, kde je stanoven rozsah zvládnutí dané problematiky jak z teorie, tak z praxe. Systém přináší změnu v rozvržení podílu teoretické a praktické výuky v jednotlivých ročnících. Praxe je ve 3. ročníku posílena a umožňuje tak jednodušší přestup žáků ze školy do reálného pracovního prostředí.

K žákům se přistupuje individuálně, mohou vstupo­vat do motivačních programů a získávat odborné kompetence a certifikáty, které rozšiřují využitelnost absolventa pro dlouhodobé zaměstnání a jeho konkurenceschopnost na trhu práce.

Jistota práce po vyučení od společnosti Metrostav a. s.

Žákům oborů strojník, strojní mechanik (zámečník), elektrikář, tesař, truhlář a zedník je po výběru nabídnuta smlouva, na jejímž základě žáci během studia získají:

    • nadstandardní měsíční stipendium
    • zdarma profesní nářadí a nové pracovní oblečení
    • zdarma ubytování a strava v domově mládeže (pro mimopražské žáky)
    • finanční odměna pro nejlepší žáky

Největší výhodou po úspěšném zakončení studia je jistota práce u firmy minimálně po dobu tří let.

Motivační a prospěchová stipendia

Motivační a prospěchová stipendia je aktivita zaměřená na podporu oborů vzdělání s výučním listem a na motivaci žáků ke studiu těchto oborů v letech 2018 - 2022.

Výplata stipendií žákům bude závislá na jejich studijních výsledcích v odborných předmětech, odborném výcviku a v neposlední řadě na pravidelné docházce do školy a na praxi. Stipendium je stanoveno v základní výši 800 Kč za měsíc ve všech ročnících a všech vybraných oborech. Navíc je tu bonusové stipendium - jednorázová částka 2 000 Kč za každé pololetí pro žáky, kteří budou mít v celkovém hodnocení na vysvědčení „prospěl s vyznamenáním". Stipendium je určeno pouze pro žáky denní formy vzdělávání (bez zkráceného studia).

Pravidla pro poskytování motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou jsou uvedena ve Stipendijním řádu - viz příloha.

Stipendijní řád Akademie řemesel Praha - Střední školy technickéStipendijní řád Akademie řemesel Praha - Střední školy technické

Odborné soutěže

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují různých soutěží odborných dovedností nejen v rámci Pražského regionu, ale i na celorepublikové či mezinárodní úrovni. Účast na soutěžích odborných dovedností je pro naši školu přínosem. Dává našim žákům možnost ukázat široké veřejnosti svoji řemeslnou zručnost a zároveň je motivuje k zájmu o zvolený obor.

Odborné stáže v zahraničí

Vybraní žáci se v průběhu studia mohou účastnit výměnných pobytů v zahraničí, kde poznávají nejen tamní střední školy, ale i jinou kulturu a získávají tak nový pohled na řemeslně technické odvětví v zahraničí. Škola realizuje odborné stáže se školami ve Velké Británii, Německu, Norsku, Nizozemsku, Finsku a dále v Chorvatsku, Švýcarsku, Polsku i Slovensku.

Sportovní aktivity

Škola má vynikající zázemí pro sportovní činnost. Je zde plavecký bazén, sportovní hala, venkovní hřiště s umělým trávníkem, posilovna, tenisový kurt i sauna.
Jsme hrdí na to, že mezi našimi absolventy jsou i vítězové olympiád:
Lukáš Krpálek, český zápasník-judista, olympijský vítěz z LOH v Riu v roce 2016
Lukáš Trefil, rychlostní kanoista, bronzový olympijský medailista z LOH 2012 i 2016

Autoškola, svářečská škola, testování ECDL, Vyhláška č. 50/1978 Sb.

V budově školy se nachází autoškola a svářečská škola, které slouží žákům k získání řidičského oprávnění a oborově zaměřených svářecích kurzů. Dále během studia mohou žáci získat Certifikát ECDL. Čerstvým absolventům elektrotechnických oborů je následně školou nabídnuto za výhodných podmínek školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Europass

Škola zajišťuje pro všechny své absolventy Europass v českém a anglickém jazyce, který obdrží spolu s výučním listem nebo s maturitním vysvědčením. Europass popisuje znalosti a dovednosti získané držiteli osvědčení o odborném vzdělání a přípravě. Doplňuje informace uvedené v oficiálním osvědčení, aby bylo lépe srozumitelné, zejména v zahraničí.

Stravování a ubytování

Pro žáky je zajištěno kvalitní stravování a pro mimopražské ubytování v domově mládeže. O zdraví žáků pečuje praktický lékař a stomatolog přímo v budově školy. Školní poradenské pracoviště nabízí žákům i jejich rodinám pomocnou ruku při řešení výchovných problémů.

Rekvalifikační kurzy

Připravujeme rekvalifikační kurzy v oborech, které jsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací (NSK). Specializujeme se stavební, strojní a další řemeslné profese, dále i na kariérové poradenství a vzdělávání instruktorů ve firmě. Kurzy jsou koncipovány jako přípravné kurzy na zkoušku před autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb. k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci.

V případě získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč následně získat výuční list po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky s výučním listem v daném oboru bez předchozího studia, o kterou písemně požádá ředitele Akademie řemesel Praha, na základě získaného Osvědčení (nebo souboru Osvědčení) o úplné profesní kvalifikaci.
Kontaktní osoba: PaedDr. Nechvátalová Ivana, tel. 244 007 216, mobil: 605 388 098 (od 8 do 15 hodin)

Kurz Instruktor praktického vyučování

Kurz je určen pracovníkům firem, které na svých pracovištích zajišťují praktické vyučování žáků. Odborný výcvik žáků je zajišťován na pracovištích za přítomnosti a dohledu zaměstnance firmy - instruktora, který odborně vede žáky při všech činnostech vykonávaných při praktickém výcviku v rámci daného oboru vzdělání.

Absolvováním kurzu získají instruktoři praktického vyučování potřebné znalosti právních předpisů a základních pedagogických dokumentů, znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie a metodiky odborného výcviku, seznámí se s ověřenými pedagogickými zkušenostmi a dovednostmi, organizací a formou odborného výcviku, povinnou dokumentací, prevencí patologických jevů a zásadami BOZP.

Od září 2017 nabízíme instruktorům po přípravném kurzu „Instruktor praktického vyučování" realizovat zkoušku před autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb. k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor u poskytovatele praktického vyučování.

Cena kurzu:
•    Pro smluvní firmy školy, u nichž probíhá odborný rozvoj žáků, činí (zvýhodněná) cena 1000 Kč/ osobu
•    Pro ostatní firmy cena činí 1500 Kč/ osobu
Kontaktní osoba: PaedDr. Nechvátalová Ivana, tel. 244 007 216, mobil: 605 388 098 (od 8 do 15 hodin)


Školení a certifikace RIGIPS

Certifikace Rigips nově obsahuje všechny konstrukce na ocelové podkonstrukce. Tedy konstrukce sádrokartonové, včetně konstrukcí bezpečnostních a vysokých stěn na konstrukci z CW150. Dále konstrukce ze speciálních desek Glasroc, či konstrukčních desek RigiStabil a Rigidur na ocelové podkonstrukci. Současně jsou v certifikaci zahrnuté i akustické a designové podhledy a předsazené stěny a kazetové podhledy. Certifikace samozřejmě obsahuje i oprávnění pro provádění kontroly provozuschopnosti před uvedením požárně bezpečnostních zařízení do provozu.

Jedná se o zvýšení odborné kvalifikace a úrovně odborných znalostí u zodpovědných pracovníků firem nebo fyzických osob v oblasti suché výstavby Rigips, včetně protipožárních konstrukcí. Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky, pro ty jsou pořádána Základní školení Rigips komerčního charakteru na jednotlivých akreditovaných školících střediscích. Samotná certifikace se zpravidla skládá z půldenního školení a závěrečného testu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je vydán Certifikát na montáž konstrukcí suché výstavby, včetně konstrukcí protipožárních.

Potřebné dokumenty: 2 čestná prohlášení, 2 referenční stavby, výpis z OR (pokud máte) nebo ŽL.
Naleznete zde:
http://www.rigips.cz/technicka-podpora/certifikace-montaznich-firem-na-konstrukce-suche-vystavby-rigips-vcetne-konstrukci-protipozarnich/

Odpovědná osoba pro organizaci školení a certifikace:
Ing. Pavlína Kmochová; oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha
Kontakty: tel: 244 007 215, e-mail: pkmochova@zelenypruh.cz

Nové termíny školení Rigips

Termíny školení RIGIPS v roce 2019 - Praha : úterý 29. ledna 2019 a úterý 26. března

Těšíme se na Vás!

Prohlídka školy

Je prima, že chcete navštívit naši školu. Rozhodování „Kam po základní škole" bude pro Vás jednodušší.Vaše návštěva může rozhodnout i volbu budoucího povolání....

Více

Autoškola

Autoškoly „Centrum" a „AK" působí při škole více než 25 let. Za tu dobu získalo řidičské oprávnění skupiny „B" více než 1.500 žáků školy.

V dnešní době při...

Více