Vzdělávací kurzy

1/ Testování ECDL

Získejte celosvětově rozšířený a uznávaný certifikát stvrzující Vaše počítačové znalosti a dovednosti v našem akreditovaném testovacím středisku pro testování ECDL na Akademii řemesel Praha.

Škola nabízí našim žákům testování se slevou 50%.

 

ECDL - European Computer Driving Licence

je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Tyto programy pokrývají uživatelské znalosti a dovednosti ve všech běžných oblastech využití prostředků ICT, od kancelářských programů, přes grafické nástroje, až po informační systémy, a to v různých úrovních obtížnosti.

Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová (digitální) gramotnost" a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Pomůžeme Vám i s přípravou na úspěšné absolvování testů ECDL v námi nabízených přípravných počítačových kurzech.

Získejte pro své budoucí profesní uplatnění uznávaný certifikát stvrzující Vaše počítačové znalosti a dovednosti v našem testovacím středisku ECDL!

Kontaktní osoba: PaedDr. Nechvátalová Ivana, tel. 244 007 216, mobil: 605 388 098 (od 8 do 15 hodin)

Podrobnější informace o konceptu ECDL naleznete zde: www.ecdl.cz 


Ceník testování ECDL
C
eník testování ECDL [374.86 kB]

 

 

2/ Pomůžeme Vám s učením - pro žáky školy

•   Jazykové kurzy českého jazyka pro cizí státní příslušníky

Pro naše žáky, cizí státní příslušníky, nabízíme vzdělávací intenzivní kurz češtiny, jehož cílem je podpořit jazykový rozvoj žáka s odlišným mateřským jazykem tak, aby byl tento žák adekvátně podporován a zapojen při výuce pro úspěšné studium na naší škole.

Výuka je přizpůsobena jazykové úrovni žáka - cizince a zaručuje individuální přístup lektora ke každému žákovi ve skupině s odpovídající intenzívností kurzu.
Kurz probíhá 2x týdně v odpoledních hodinách v budově školy.
Cena kurzu je 2000 Kč/10 výukových hodin, závazné přihlášky jsou k dispozici u Ing. D. Černé, zástupkyně ředitele školy pro teoretickou výuku.
Počet uchazečů je limitován. Podle potřeb uchazeče lze kurz rozšířit o další výukové hodiny.

Výuka českého jazyka pro žáky Ukrajince probíhá v rámci projektu na řešení inkluze v OP PPR.

•    Jazykový kurz angličtiny

Vzdělávací kurz je určen pro žáky (zejména prvních ročníků), kteří potřebují doplnit své jazykové znalosti pro další úspěšné studium anglického jazyka na naší škole. Výuka je přizpůsobena individuálním potřebám žáka a zaručuje individuální přístup lektora ke každému žákovi ve skupině.
Kurz probíhá vždy v dané pololetí (zahájen v říjnu a v únoru každého školního roku) pod vedením Ing. Danuše Černé.
Výuka probíhá jednou týdně od 14:30 do 15:15 hodin v budově školy.
Cena kurzu je 1000 Kč/10 výukových hodin,
závazné přihlášky k dispozici u Ing. Černé. Počet uchazečů je limitován.

 •  Kurz z matematiky

Vzdělávací kurz z matematiky je určen všem žákům 1. ročníku, kteří mají nízkou úroveň studijních výsledků z matematiky a potřebují upevnit poznatky ze základní školy a navázat na středoškolské učivo, aplikovat získané matematické znalosti a dovednosti pro další úspěšné studium matematiky na naší škole. Dále mohou kurz navštěvovat i žáci vyšších ročníků, kteří si potřebují zlepšit či rozšířit (k maturitě) matematické znalosti. 

Kurz probíhá vždy v dané pololetí (zahájen v říjnu a v únoru každého školního roku). Výuka probíhá jednou týdně od 14:30 do 15:15 hodin v budově školy.
Cena kurzu je 1000 Kč/10 výukových hodin, závazné přihlášky jsou k dispozici vždy u vyučujícího matematiky.
Počet uchazečů je limitován.

 

 

3/ Vyhláška 50/1978 Sb. - školení a přezkoušení

Pořádáme školení a přezkušování žáků, našich absolventů elektrotechnických oborů MIEZ a Elektrikář-silnoproud, dle Vyhlášky číslo 50/1978 Sb.

Škola nabízí našim absolventům slevu 50% z uvedené ceny.

Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením, kterou uchazeč o vydání osvědčení zastává. Tedy na problematiku činnosti, kterou uchazeč vykonává. S ohledem na požadovaný stupeň (paragraf 5) kvalifikace dle vyhlášky číslo 50/1978 Sb.

Co nebudete znát, to není problém, Vaše vědomosti doplníme a rozšíříme.
Školení a přezkoušení Vyhlášky 50/1978 Sb. je určeno i veřejnosti.
Kontaktní osoba: PaedDr. Nechvátalová Ivana, tel. 244 007 216, mobil: 605 388 098 (od 8 do 15 hodin)

V celém rozsahu nabízíme školení a přezkoušení pro následující kvalifikace dle Vyhlášky 50/1978 Sb. (nn - do 1000 V):
Poznámka: školení pro vn - nad 1000 V - s příplatkem 300 Kč.
§ 4 - pracovníci poučení
§ 5 - pracovníci znalí
(určeno našim absolventům)
§ 6 - pracovníci pro samostatnou činnost
Délka školení: 4 hodiny
Cena kurzu - §4: 800 Kč/ 1 osobu
Cena kurzu - §5, §6: 1000 Kč/ 1 osobu


§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení
Délka školení: 6-7 hodin
Cena kurzu (§7, §8): 1200 Kč/ 1 osobu
Termíny se vypisují dle zájmu uchazečů, školení je jednodenní včetně zkoušky - nabízíme možnost domluvy individuálního termínu po předchozí telefonické dohodě na tel: 244 007 316 či 244 007 308  - pan Josef Nerad, revizní technik

Doklady ke zkouškám dle Vyhlášky 50/1978 Sb. bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

1. Doklad o vzdělání v oblasti elektrotechniky (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)
2. Staré osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb.(pokud bylo vydáno)
3. Potvrzení praxe dle požadavku vyhlášky 50/1978 Sb.(OSVČ stačí bod 2)
4. Adresa trvalého bydliště, datum narození (doklad totožnosti)
5. Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení a ve výškách

Rozdělení kvalifikací dle Vyhlášky 50/1978 Sb.:

Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání mohou nabýt tyto kvalifikace:
§ 3 - pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.
§ 4 - pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.
Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním mohou získat tyto kvalifikace:
§ 5 - pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku ve stanoveném rozsahu.
§ 6 - pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro samostatnou činnost.
§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro
- řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§ 7),
- řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst.1),
- řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u pracovníků pro řízení provozu (§ 8 odst.1).
§ 9 - pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru.
§ 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.
§ 11 - zvláštní případy jsou určeny pro - absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol, - pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, - učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím

Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené v jednotlivých paragrafech Vyhlášky 50/1978 Sb.:

Zápočet doby praxe dle paragrafu vyhlášky:
pro §6

činnost

vzdělání

praxe

na elektrických zařízeních do 1000V

vyučení,SO,ÚSO,VŠ

1 rok

na elektrických zařízeních nad 1000V

vyučení, SO, ÚSO, VŠ

2 roky

 pro §7

činnost

vzdělání

praxe

na elektrických zařízeních do 1000V

vyučení

2 roky

SO, ÚSO, VŠ

1 rok

na elektrických zařízeních nad 1000V

vyučení

3 roky

SO, ÚSO, VŠ

2 roky

 pro §8

činnost

vzdělání

praxe

na elektrických zařízeních do 1000V

vyučení, SO

6 let

ÚSO

4 roky

2 roky

na elektrických zařízeních nad 1000V

vyučení, SO

7 let

ÚSO

5 let

3 roky


Doba praxe dle Vyhlášky 50/1978 Sb. získaná před více než pětiletým přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou.

Máte jakýkoliv dotaz?

Kontaktujte prosím vedoucí vzdělávání dospělých PaedDr. Ivanu Nechvátalovou, tel. 244 007 216, mobil: 605 388 098 (každý všední den od 8 do 15 hodin). Pro přezkoušení § 7,8 a 9 vyhlášky 50/1978 Sb. můžete kontaktovat i přímo Elektrotechnický Svaz Český (v budově školy) na telefonu: 244 464 649.

Přihláška na Vyhlášku 50/1978 Sb.Přihláška na Vyhlášku 50/1978 Sb.  Znění Vyhlášky 50/1978 Sb.