Školní řád

Akademie řemesel - Střední škola technická
Zelený pruh 1294/50, Praha 4

OBSAH:

I. Práva a povinnosti žáků
II. Práva a povinnosti zákonných zástupců
III. Průběh vzdělávání
IV. Vyučování
V. Docházka do školy
VI. Informace o průběhu studia
VII. Konzultace
VIII. Pořádková služba
IX. Pravidla pro hodnocení výsledků závěrečných zkoušek
X. Zkoušky
XI. Kontrola mimořádně závažných porušení ŠŘ
XII. Závěrečná ustanovení


Příloha: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka [319.2 kB]

Předložil: PhDr. Michal Kolář, Ing. Danuše Černá, Mgr. Věra Pelcová
Schválil: Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel školy

I. Práva a povinnosti žáků

Práva žáka

 • Na vzdělávání a školské služby podle zákona.
 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy.
 • Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
 • Na finanční odměnu při výkonu produktivní práce.
 • Obracet se na třídního učitele, školního psychologa, ředitele školy nebo jeho zástupce se svými dotazy, stížnostmi a připomínkami k výchovně vzdělávacímu procesu, a také se svými osobními problémy.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

Povinnosti žáka

 • Žák je povinen dodržovat školní řád.
 • Řádně docházet do vyučování a splnit alespoň 70 % docházky v jednotlivých předmětech. Při nesplnění limitu nebude žák z daného předmětu hodnocen.
 • V areálu školy a na přilehlých pozemcích školy je žák povinen se na vyzvání představit a sdělit jméno třídního učitele kterémukoliv zaměstnanci školy.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků, při setkání s dospělou osobou v prostoru školy zdravit, při vstupu dospělé osoby do třídy zdravit povstáním.
 • Chodit do školy vhodně a čistě oblečen.
 • Udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách školy a přezouvat se do domácí obuvi před vstupem do příslušných pater. Za obuv vhodnou k přezouvání se považuje pouze obuv otevřená (v žádném případě ne obuv sportovní).
 • Dodržovat bezpečnostní předpisy, chránit své fyzické a duševní zdraví a zdraví ostatních spolužáků.
 • Předcházet patologickým jevům ve svém okolí (šikanování, vandalizmu, brutalitě, hazardu, rasismu, kriminalitě apod.). V případě kontaktu s uvedenými jevy o nich neprodleně informovat rodiče, učitele nebo jiné zaměstnance školy.
 • V případě důvodného podezření na intoxikaci alkoholem nebo jinou návykovou látkou (nealkoholovou drogou, marihuanou, pervitinem, LSD, extází, heroinem apod.) je žák povinen v návaznosti na bezpečnost práce a možné ohrožení žáka samotného nebo jeho okolí podrobit se orientačnímu testu na přítomnost návykové látky. (Podrobněji viz Minimální preventivní program AŘP-SŠt.)
 • Šetřit zařízení školy, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet s el. energií, vodou, učebními pomůckami, včetně věcí spolužáků.
 • Dodržovat stanovenou vyučovací dobu a neopouštět v době výuky a přestávek
 • (s výjimkou volné vyučovací hodiny) budovu školy bez písemného souhlasu třídního učitele nebo učitele odborného výcviku.
 • Při kontaktu se zaměstnanci školy používat oslovení paní/pane s připojením služebního titulu.
 • Neprodleně hlásit změny v osobních údajích třídnímu učiteli.
 • Nosit do školy žákovskou knížku, omluvný list (studijní průkaz) a předkládat je zákonným zástupcům ke kontrole. V případě ztráty platí žák při vystavení duplikátu manipulační poplatek.
 • Učitel je oprávněn v průběhu výuky po žácích požadovat odložení mobilního telefonu a jiných elektronických zařízení do úložného boxu umístěného na katedře.

Žákům je zejména zakázáno

 • Kouřit v areálu školy a na přilehlých pozemcích. (V těchto prostorách je povinen se prokázat kartou ISIC). Zákaz platí také na všech akcích pořádaných školou. Stejné pravidlo platí také pro elektronickou cigaretu.
 • Ve škole přechovávat, distribuovat, šířit a propagovat návykové látky (NL) a předměty, které svým tvarem a chutí návykové látky napodobují. Zakázáno je rovněž užívání a navádění k užívání těchto látek. Kategoricky platí také zákaz vstupu do školy pod vlivem těchto látek.
 • Přinášet do školy zbraně, zdraví ohrožující věci, šířit tiskoviny a jiné materiály propagující rasismus, brutalitu, pornografii, činnost sekt a sdružení, které by mohly fyzicky nebo duševně poškodit zdraví člověka nebo by mohly záporně ovlivňovat vývoj osobnosti.
 • Úmyslně verbálně nebo fyzicky napadat žáky, pedagogy a ostatní zaměstnance školy.
 • Obdobně je zakázáno úmyslně nepřímo (s využitím komunikační či výpočetní techniky) napadat žáky, pedagogy a ostatní zaměstnance školy.
 • Během vyučování používat mobilní telefon či jiné elektronické zařízení, které nesouvisí s výukou, a ve škole takováto zařízení dobíjet.
 • Za ztrátu zařízení uvedených v předchozím bodu škola neodpovídá. V případě používání může být zařízení odebráno a předáno zákonnému zástupci.
 • V celém prostoru školy a při všech akcích školou pořádaných pořizovat jakékoliv audio, video nebo kombinované nahrávky bez předchozí domluvy s pedagogem. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za hrubé porušení školního řádu.
 • Ničit úmyslně zařízení, materiál, strojní a jiné vybavení či zapůjčené nářadí, pomůcky a učebnice školy. V případě způsobení škody je žák (zákonný zástupce) povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
 • Bez pokynu vyučujícího manipulovat s vybavením třídy (projektor, notebook vyučujícího, nábytek, ovladače...)

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.
 • Na informace mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.
 • Volit a být voleni do školské rady.
 • Obracet se na třídního učitele, školního psychologa, ředitele školy nebo jeho zástupce se svými dotazy, stížnostmi a připomínkami k výchovně vzdělávacímu procesu.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání.

Povinnosti zákonných zástupců

 • Zajistit, aby žák řádně chodil do školy.
 • Na vyzvání třídního učitele nebo ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 • Prokazatelně informovat školu o změně osobních údajů a zejména zdravotním stavu žáka.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu se školním řádem.
 • Aktivně se podílet na řešení prospěchových či kázeňských problémů žáka.

III. Průběh vzdělávání

 • Přerušení studia může povolit ředitel školy ze závažných důvodů na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení není žadatel žákem této školy. Do uplynutí doby přerušení může žák pokračovat v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno.
 • Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovišti zakázaném těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
 • Žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl, může ředitel školy povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků, důvodů uvedených v žádosti a po konzultaci s třídními učiteli.
 • Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonných zástupců. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.
 • Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně pěti dnů po sobě jdoucích vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.
 • Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku, nebo následujícím dnem po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, nebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí opakovat ročník.

IV. Vyučování

Teoretické vyučování
Hodina - doba trvání
od - do
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.55 - 10.40
4. 10.45 - 11.30
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.50 - 16.35
11. 16.40 - 17.25
12. 17.30 - 18.15
13. 18.20 - 19.05

Praktické vyučování
Ročník - dopoledne -  přestávka - odpoledne
   1.         7.00 - 11.00                      11.30 - 13.30
2 - 4.       7.00 - 11.00                      11.30 - 14.30

Teoretické a praktické vyučování je naAkademii řemesel Praha - Střední škole technické organizováno takto:

 • Je-li součástí výuky mimoškolní akce, stanoví místo a čas srazu a ukončení akce vedoucí akce (vyučující) po předchozím souhlasu ředitele školy. U nezletilých žáků musí být zákonní zástupci informováni písemnou formou nejméně 2 dny předem.
 • Aktuální změny rozvrhu vyučování zveřejňuje zástupce ředitele na úřední tabuli den předem.
 • Nejvyšší počet vyučovacích hodin bez polední přestávky je 7.
 • Vyučovací hodiny lze v některých předmětech spojovat do 90 minutových bloků.
 • Dozor nad žáky začíná 15 minut před výukou.
 • V době od 8.00 do 13.15 hod. je budova školy uzamčena.
 • Opouští-li žák budovu školy v době výuky, je povinen toto nahlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli a nechat si vypsat propustku.
 • Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17, nejvyšší počet žáků ve třídě je 30 (34).
 • Při dělení na výuku cizích jazyků je nejnižší průměrný počet žáků 9, nejvyšší počet žáků ve skupině je 23. Skupina může být tvořena žáky z více tříd téhož ročníku.
 • Výuka v laboratořích a odborných učebnách probíhá podle řádu dané učebny.

Praktické vyučování

 • V průběhu odborného výcviku v dílnách se zařazuje 30minutová přestávka na oddech, která se nezapočítává do pracovní doby.
 • Nejvyšší počet žáků ve skupině OV je 12 (obory L, M, H) a 6 (obory E).

V. Docházka do školy

 • Zákonný zástupce je povinen sdělit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to telefonicky nebo e-mailem.
 • Omluvu nepřítomnosti doloží žák nejpozději do 2 dnů po nástupu do školy.
 • Každá nepřítomnost žáka může být omluvena pouze na základě předložených písemných dokladů, které potvrzují důvody žákovy nepřítomnosti.
 • Uvolnění ze soukromých důvodů do 2 dnů může omluvit třídní učitel. Do 5 dnů zástupce ředitele a nad 5 dnů ředitel školy.
 • V případě častých omluv nebo pochybností je třídní učitel oprávněn požadovat lékařské nebo úřední potvrzení žákovy absence, a to u zletilého i nezletilého žáka.
 • U žáků s často opakovanou absencí je třídní učitel oprávněn požadovat lékařské nebo úřední potvrzení vždy. Tuto skutečnost musí však žákovi jasně sdělit.
 • Absenci nezletilého žáka do 5 dnů může omluvit zákonný zástupce. Delší absence musí být doložena lékařským potvrzením.
 • V případě nevolnosti nebo úrazu během vyučování oznámí žák tuto skutečnost neprodleně třídnímu učiteli nebo vyučujícímu. V žádném případě nesmí školu opustit bez oznámení.
 • Pozdní příchod delší než 20 minut je považován za absenci.
 • Při pozdním příchodu v průběhu první vyučovací hodiny je žákovi čas příchodu zaznamenán do omluvného listu.
 • Výchovná opatření jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňská opatření používají pedagogičtí pracovníci podle individuálního posouzení závažnosti porušení školního řádu. V případě neomluvené absence postupují následovně:

1. 1-5 A: napomenutí třídního učitele / UOV
2. 6-14 A: důtka třídního učitele / UOV
3. 15-32 A: důtka ředitele školy a 2 z chování
4. nad 33 A: podmínečné vyloučení a 3 z chování
5. vyloučení ze studia

 • Nemůže-li se žák účastnit výuky z důvodů předem známých, je povinen požádat třídního učitele o uvolnění v dostatečném časovém předstihu.
 • Návštěva lékaře není důvodem k celodenní absenci.
 • Po dobu nepřítomnosti je žák povinen kontaktovat učitele a průběžně doplňovat zameškanou látku tak, aby při nástupu měl látku v co možná nejkratší době doplněnou a aby mohl být klasifikován.
 • V případě vážných zdravotních problémů může ředitel žáka uvolnit z tělesné výchovy. Toto uvolnění však může být realizováno pouze na základě lékařského doporučení a žádosti žáka. Žádost, včetně lékařského vyšetření, musí být doručena nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy důvod uvolnění nastal. O uvolnění může žák při trvalých zdravotních důvodech požádat vždy na začátku školního roku, to znamená do 30 dnů ode dne zahájení školního roku.
 • Uvolněný žák z tělesné výchovy se účastní výuky a pomáhá v rámci možností vyučujícímu nebo sleduje hodinu pod dozorem vyučujícího, který je za něj stále zodpovědný. V žádném případě nesmí opustit tělocvičnu.
 • Žáci zkrácené formy studia, kteří jsou uvolněni z tělesné výchovy, se výuky neúčastní.

VI. Informace o průběhu studia

 • Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo osoba, mající ke zletilému vyživovací povinnost, má právo na informace o prospěchu a chování žáka.
 • Individuální konzultace s vyučujícím nebo s třídním učitelem je nutné předem dohodnout telefonicky nebo e-mailem.
 • Hromadné informace o činnosti školy budou podávány třídními učiteli dvakrát do roka na třídních schůzkách (listopad, duben).
 • V případě vážného kázeňského přestupku bude zákonný zástupce nezletilého žáka nebo osoba, mající ke zletilému vyživovací povinnost, informována třídním učitelem telefonicky, písemně nebo e -mailem.

VII. Konzultace

 • Na začátku školního roku stanoví jednotliví vyučující žákům své konzultační hodiny.
 • Po předchozí domluvě s vyučujícím může žák v uvedených hodinách konzultovat s vyučujícím případné nejasnosti v probíraném učivu.
 • Konzultace žáka (zákonného zástupce nezletilého žáka, případně osoby mající ke zletilému žákovi vyživovací povinnost) s ředitelem školy nebo se školním psychologem (též výchovným poradcem a metodikem školní prevence) je nutno domluvit předem telefonicky, případně e-mailem.

VIII. Pořádková služba

 • Na každý týden určí třídní učitel pořádkovou službu, která zodpovídá za čistotu a pořádek ve třídě a plní příkazy vyučujících.
 • Jména službou pověřených žáků se předem zapisují do třídní knihy. V případě, že některý z vybraných žáků chybí, přebírá automaticky službu se všemi povinnostmi následující žák v abecedě.
 • V případě, že se vyučující nedostaví do 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí služba tuto skutečnost zástupci ředitele školy.

IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka

viz samostatný text Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

X. Zkoušky

 • Opravná zkouška je komisionální
 • V případě pochybností o správnosti hodnocení z podnětu zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, může být žák podroben v příslušném pololetí z daného předmětu přezkoumání výsledků hodnocení pouze jednou.
 • V případě nutnosti doplnění podkladů pro hodnocení může ředitel školy nařídit dozkoušení žáka.
 • O termínu dozkoušení nemusí ředitel školy předem informovat zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • V uvedeném případě dozkoušení žáka provádí vyučující daného předmětu za přítomnosti vyučujícího stejného nebo příbuzného předmětu, kterého stanoví ředitel školy z důvodu objektivního hodnocení.
 • Výsledek dozkoušení sdělí zkoušející žákovi ihned po dozkoušení.

XI. Kontrola mimořádně závažných porušení ŠŘ

 • Při podezření z požití alkoholických nápojů a možnosti ohrožení samotného žáka a ostatních může třídní učitel, učitel OV, vedoucí učitel OV, zástupce ředitele nebo ředitel školy nařídit orientační dechovou zkoušku a žák je povinen se jí podrobit. O jejím výsledku pořizuje zápis pedagogický pracovník, který dechovou zkoušku nařídil. Potvrdí-li se podezření z požití alkoholu, neprodleně se uvědomí zákonný zástupce nezletilého žáka, vyzve se k jeho vyzvednutí a žák se vyřadí z procesu vzdělávání. Vzniklá absence se považuje za neomluvenou.
 • U zletilých žáků se kontaktuje osoba, která má ke zletilému žákovi vyživovací povinnost. V naléhavých případech se volá lékařská záchranná služba. Při důvodném podezření na intoxikaci žáka nealkoholovou drogou se postupuje obdobně, pedagogický pracovník může provést orientační test na přítomnost návykové látky. (Podrobněji viz Minimální preventivní program AŘP-SŠt.)
 • Školní šikanou se rozumí jednání, které omezuje některá práva žáka fyzickým nebo psychickým násilím, kdy jeden nebo více žáků úmyslně, zpravidla opakovaně, týrá nebo zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci. Při podezření, že je některý žák šikanován, bude situace odborně vyšetřena specialistou. Toto jednání může být provázeno činy, které je možné považovat za trestné (omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, loupež, poškozování cizí věci apod.) a jsou v kompetenci šetření policie.
 • Při závažném porušení školního řádu (ŠŘ) v souvislosti s návykovými látkami
  a šikanováním ředitel nebo zástupce ředitele školy oznámí toto porušení ŠŘ zákonnému zástupci žáka. Podle závažnosti také orgánu sociálně právní ochrany obce a Policii ČR.
 • V případě mimořádně závažného porušení ŠŘ (například užívání drog ve škole, šikanování spolužáků, agrese a kyberšikana vůči učitelům) může být žák podmínečně vyloučen nebo vyloučen ze školy. O konkrétním opatření rozhoduje ředitel školy
  po projednání ve výchovné komisi, která probíhá ve správním řízení podle správního řádu.

XII. Závěrečná ustanovení

 • Výklad tohoto školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podávají ředitel školy a podle povahy věci zástupce ředitele pro teoretické vyučování nebo zástupce ředitele pro praktické vyučování.
 • Ruší se Školní řád ze dne 1. září 2013.
 • Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.
 • Dodatky ke změnám odsouhlaseny pedagogickou radou školy a školskou radou.

 

V Praze dne 17. října 2016


Ing. Drahoslav Matonoha
ředitel školy

Projednáno školskou radou: 18. 10. 2016
Projednáno pedagogickou radou: 10. 11. 2016