Školní řád

Akademie řemesel - Střední škola technická

Zelený pruh 1294/50, Praha 4

Práva a povinnosti žáků

Práva žáků
 • Na vzdělávání a školské služby podle zákona.
 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zejména prostřednictvím aplikace Bakaláři, konzultačních hodin a třídních schůzek.
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy.
 • Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
 • Na finanční odměnu při výkonu produktivní práce.
 • Obracet se na třídního učitele, školního psychologa, ředitele školy nebo jeho zástupce se svými dotazy, stížnostmi a připomínkami k výchovně vzdělávacímu procesu, a také se svými osobními problémy.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
Povinnosti žáka
Žák je povinen:
 • Dodržovat školní řád.
 • Řádně docházet do školy v souladu s pravidly (viz odst. V Docházka do školy). Splnit alespoň 70 % docházky v jednotlivých předmětech. Při nesplnění limitu nebude žák z daného předmětu hodnocen.
 • V případě modulových prvků výuky pro daný obor dodržovat stanovená pravidla viz odst. Modulové prvky ve výuce.
 • V areálu školy a na přilehlých pozemcích školy se na vyzvání představit, prokázat se platnou čipovou kartou ISIC a sdělit jméno třídního učitele kterémukoliv zaměstnanci školy.
 • Pro vstup do areálu školy použít platnou čipovou kartu ISIC nebo čip. Bez takové identifikace nebude žák vpuštěn.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků.
 • při setkání s dospělou osobou v prostoru školy zdravit, při vstupu dospělé osoby do třídy zdravit povstáním.
 • Chodit do školy vhodně a čistě oblečen.
 • Udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách školy a přezouvat se do domácí obuvi před vstupem do příslušných pater. Za obuv vhodnou k přezouvání se považuje pouze obuv otevřená (v žádném případě ne obuv sportovní).
 • Dodržovat bezpečnostní předpisy, chránit své fyzické a duševní zdraví a zdraví ostatních spolužáků.
 • Předcházet patologickým jevům ve svém okolí (šikanování, vandalizmu, brutalitě, hazardu, rasismu, kriminalitě apod.). V případě kontaktu s uvedenými jevy o nich neprodleně informovat rodiče, učitele nebo jiné zaměstnance školy.
 • V případě důvodného podezření na intoxikaci alkoholem nebo jinou návykovou látkou (nealkoholovou drogou, marihuanou, pervitinem, LSD, extází, heroinem apod.) je žák povinen v  návaznosti na bezpečnost práce a možné ohrožení žáka samotného nebo jeho okolí podrobit se orientačnímu testu na přítomnost návykové látky. (Podrobněji viz Minimální preventivní program AŘP-SŠt.).
 • Šetřit zařízení školy, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet s el. energií, vodou, učebními pomůckami, včetně věcí spolužáků.
 • Dodržovat stanovenou vyučovací dobu a neopouštět v době výuky a přestávek
  (s výjimkou volné vyučovací hodiny) budovu školy bez písemného souhlasu třídního učitele nebo učitele odborného výcviku.
 • Při kontaktu se zaměstnanci školy používat oslovení paní/pane s připojením služebního titulu.
 • Neprodleně hlásit změny v osobních údajích třídnímu učiteli.
 • Nosit do školy studijní průkaz (omluvný list) a předkládat je zákonným zástupcům ke kontrole. V případě ztráty platí žák při vystavení duplikátu manipulační poplatek.
 • Na pokyn učitele odložit mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení.
Žákům je zejména zakázáno
 • Kouřit v areálu školy a na přilehlých pozemcích, dále na všech akcích pořádaných školou (V těchto prostorách je povinen se prokázat kartou ISIC). Stejné pravidlo platí také pro elektronickou cigaretu.
 • Ve škole přechovávat, distribuovat, šířit a propagovat návykové látky (NL) a předměty, které svým tvarem a chutí návykové látky napodobují. Zakázáno je rovněž užívání a navádění k užívání těchto látek. Kategoricky platí také zákaz vstupu do školy pod vlivem těchto látek.
 • Přinášet do školy zbraně, zdraví ohrožující věci, šířit tiskoviny a jiné materiály propagující rasismus, brutalitu, pornografii, činnost sekt a sdružení, které by mohly fyzicky nebo duševně poškodit zdraví člověka nebo by mohly záporně ovlivňovat vývoj osobnosti.
 • Úmyslně verbálně nebo fyzicky napadat žáky, pedagogy a ostatní zaměstnance školy.
 • Obdobně je zakázáno úmyslně nepřímo (s využitím komunikační či výpočetní techniky) napadat žáky, pedagogy a ostatní zaměstnance školy.
 • Během vyučování používat mobilní telefon či jiné elektronické zařízení, které nesouvisí s výukou, a ve škole takováto zařízení dobíjet. Za ztrátu zařízení škola neodpovídá. V případě porušení zákazu může být zařízení odebráno a předáno zákonnému zástupci.
 • V celém prostoru školy a při všech akcích školou pořádaných pořizovat jakékoliv audio, video nebo kombinované nahrávky bez předchozí domluvy s pedagogem. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za hrubé porušení školního řádu.
 • Ničit úmyslně zařízení, materiál, strojní a jiné vybavení či zapůjčené nářadí, pomůcky a učebnice školy. V případě způsobení škody je žák (zákonný zástupce) povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
 • Bez pokynu vyučujícího manipulovat s vybavením třídy (projektor, notebook vyučujícího, nábytek, ovladače...)

  Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců – rodičů a osob, které vůči žákům plní vyživovací povinnost
 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zejména prostřednictvím aplikace Bakaláři, konzultačních hodin a třídních schůzek.
 • Volit a být voleni do školské rady.
 • Obracet se na třídního učitele, školního psychologa, ředitele školy nebo jeho zástupce se svými dotazy, stížnostmi a připomínkami k výchovně vzdělávacímu procesu.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání.
Povinnosti zákonných zástupců
 • Zajistit, aby žák řádně chodil do školy.
 • Na vyzvání třídního učitele nebo ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 • Prokazatelně informovat školu o změně osobních údajů a zejména zdravotním stavu žáka.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu se školním řádem.
 • Aktivně se podílet na řešení prospěchových či kázeňských problémů žáka.

Průběh vzdělávání

 • Přerušení studia může povolit ředitel školy ze zdravotních důvodů na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení není žadatel žákem této školy. Do uplynutí doby přerušení může žák pokračovat v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno.
 • Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovišti zakázaném těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
 • Žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl, může ředitel školy povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků, důvodů uvedených v žádosti a po konzultaci s třídními učiteli.
 • Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonných zástupců. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.
 • Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně pěti dnů po sobě jdoucích vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.
 • Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku, nebo následujícím dnem po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, nebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí opakovat ročník.

Vyučování

Teoretické vyučování

hodina | doba trvání
od - do

0. 7.10 - 7.55

1. 8.00 - 8.45

2. 8.50 - 9.35

3. 9.55 - 10.40

4. 10.45 - 11.30

5. 11.35 - 12.20

6. 12.25 - 13.10

 

hodina | doba trvání
od – do

7. 13.15 - 14.00

8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.50 - 16.35
11. 16.40 - 17.25
12. 17.30 - 18.15
13. 18.20 - 19.05

Praktické vyučování

Denní studium

Odborný výcvik začíná v 7.00 a probíhá v délce stanovené ŠVP příslušného oboru s vloženou 30ti minutovou přestávkou na oběd.

Teoretické a praktické vyučování je na Akademii řemesel Praha - Střední škole technické organizováno takto:
 • Dohled nad žáky začíná 15 minut před začátkem výuky.
 • V době od 8.00 do 13.15 hod. je budova školy uzamčena.
 • Opouští-li žák budovu školy v době výuky, je povinen odchod nahlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli a nechat si vypsat propustku.
 • Je-li součástí výuky mimoškolní akce, stanoví místo a čas srazu a ukončení akce vedoucí akce (vyučující) po předchozím souhlasu ředitele školy. U nezletilých žáků musí být zákonní zástupci informováni písemnou formou nejméně 2 dny předem.
Teoretická výuka
 • Aktuální změny rozvrhu vyučování zveřejňuje zástupce ředitele na úřední tabuli den předem.
 • Nejvyšší počet vyučovacích hodin bez polední přestávky je 7.
 • Vyučovací hodiny lze v některých předmětech spojovat do 90 minutových bloků.
 • Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17, nejvyšší počet žáků ve třídě je 30 (34).
 • Při dělení na výuku cizích jazyků je nejnižší průměrný počet žáků 9, nejvyšší počet žáků ve skupině je 23. Skupina může být tvořena žáky z více tříd téhož ročníku.
 • Výuka v laboratořích a odborných učebnách probíhá podle řádu dané učebny.
Praktické vyučování
 • V průběhu odborného výcviku v dílnách je zařazena 30ti minutová přestávka na oddech, která se nezapočítává do pracovní doby.
 • Nejvyšší počet vyučovacích hodin je 8.
 • Nejvyšší počet žáků ve skupině OV je 12 (obory L, M, H) a 6 (obory E).

Modulové prvky ve výuce

 • Jednotlivé moduly jsou tematickým celkem zabývajícím se určitou problematikou v průřezu i několika vyučovanými předměty, které se podílejí na obsahu svou váhou, rozsahem, významem.
 • Učivo v modulech je výběrem pro obor stěžejních kompetencí, které vedou žáka k úspěšnému ukončení vzdělávání na úrovni pro obor potřebné.
 • Úspěšné uzavření modulu je mnohdy podmínkou pro možnost absolvování a ukončení modulů navazujících.
 • Úspěšné složení modulů v daném ročníku příslušného oboru je podmínkou pro postup do ročníku následujícího.
 • Úspěšné složení modulů v daném ročníku příslušného oboru není automaticky zárukou prospěchu z předmětu, který se svým obsahem podílel na modulových tématech.
 • Průběh vzdělávání za použití modulových prvků je zaznamenáván do modulové knížky, kterou žák obdrží na konci studia.
 • Způsob hodnocení modulové výuky viz Klasifikační řád. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v případě použití modulových prvků výuky

Docházka do školy

 • Zletilý žák a zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen sdělit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to telefonicky nebo e-mailem.
 • Omluvu nepřítomnosti doloží žák nejpozději do 2 dnů po nástupu do školy.
 • Každá nepřítomnost žáka může být omluvena pouze na základě předložených písemných dokladů, které potvrzují důvody žákovy nepřítomnosti.
 • Uvolnění z osobních důvodů nad 4 dny schvaluje ředitel školy na základě včasně podané žádosti tj. minimálně 14 dní předem.
 • V případě častých omluv nebo pochybností je třídní učitel oprávněn požadovat lékařské nebo úřední potvrzení žákovy absence, a to u zletilého i nezletilého žáka.
 • U žáků s často opakovanou absencí je třídní učitel oprávněn požadovat lékařské nebo úřední potvrzení vždy. Tuto skutečnost musí však žákovi jasně sdělit.
 • Absenci nezletilého žáka do 4 dnů může omluvit zákonný zástupce. Delší absence musí být doložena lékařským potvrzením.
 • V případě nevolnosti nebo úrazu během vyučování oznámí žák tuto skutečnost neprodleně třídnímu učiteli nebo vyučujícímu. V žádném případě nesmí školu opustit bez oznámení.
 • Pozdní příchod delší než 20 minut je považován za absenci.
 • Při pozdním příchodu v průběhu první vyučovací hodiny je žákovi čas příchodu zaznamenán do elektronické třídní knihy.
 • Nemůže-li se žák účastnit výuky z důvodů předem známých, je povinen požádat třídního učitele o uvolnění v dostatečném časovém předstihu.
 • Návštěva lékaře není důvodem k celodenní absenci.
 • Po dobu nepřítomnosti je žák povinen kontaktovat učitele a průběžně doplňovat zameškanou látku tak, aby při nástupu měl látku v co možná nejkratší době doplněnou a aby mohl být klasifikován.
 • V případě vážných zdravotních problémů může ředitel žáka uvolnit z tělesné výchovy. Toto uvolnění však může být realizováno pouze na základě lékařského doporučení a žádosti žáka. Žádost, včetně lékařského vyšetření, musí být doručena nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy důvod uvolnění nastal. O uvolnění může žák při trvalých zdravotních důvodech požádat vždy na začátku školního roku, to znamená do 30 dnů ode dne zahájení školního roku.
 • Uvolněný žák z tělesné výchovy se účastní výuky a pomáhá v rámci možností vyučujícímu nebo sleduje hodinu pod dozorem vyučujícího, který je za něj stále zodpovědný. V žádném případě nesmí opustit tělocvičnu.
 • Neomluvená absence (NA) je řešena výchovnými opatřeními (viz. bod VI. „Kázeňská opatření)
 • Žáci zkrácené formy studia, kteří jsou uvolněni z tělesné výchovy, se této výuky neúčastní.

Výchovná opatření

 • Výchovná opatření ukládá či uděluje třídní učitel nebo ředitel školy, na základě vlastního zjištění, podnětů a podkladů od vyučujících, zaměstnanců školy nebo na základě informací z třídní knihy

a) Napomenutí třídní učitele: ukládá se žákovi ústně společně se zápisem do karty žáka v programu Bakaláři, kde je výchovné opatření viditelné i pro zákonné zástupce

b) Důtka třídního učitele: žákovi se ukládá písemně v případě zletilého žáka osobním předáním do ruky (dokument TU vygeneruje z karty v Bakalářích). V případě nezletilého žáka, se zasílá na adresu zákonných zástupců (přes personalistku) a zapisuje se do Bakalářů. V případě, že to třídní učitel uzná za potřebné, kontaktuje i zákonné zástupce telefonicky.

c) Důtka ředitele školy: se žákovi ukládá po tzv. „Výchovné komisi“, na kterou je pozván a kde jsou projednány jeho kázeňské přestupky. U zletilých žáků bez přítomnosti zákonných zástupců. Udělení důtky schvaluje ředitel školy a vydává personalistka.

d) O podmíněné vyloučení a vyloučení: rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na návrh třídního učitele. V rámci rozhodování, je v souladu se správním řádem umožněno žákovi a jeho zákonným zástupcům účastnit se jednání, při kterém se za účasti komise má žák a jeho zákonní zástupci právo vyjádřit se ke vzniklé situaci a seznámit se s podklady pro toto výchovné opatření.

e) Pochvaly: může udělit třídní učitel nebo ředitel školy v průběhu celého školního roku za velmi dobré studijní výsledky, vzornou docházku, mimoškolní činnost nebo reprezentaci školy. Pochvala je vydávána v písemné formě do ruky žáka a zápisem do Bakalářů. Pochvala ředitele může být uvedena na vysvědčení.

 • Výchovná opatření za neomluvenou absenci žáků

Uvedená výchovná opatření platí za předpokladu, že žák nemá v průběhu příslušného pololetí jiné kázeňské přestupky.

Pozdní příchody neomluvené (PP)

5-10 PP - napomenutí třídního učitele

dalších

1-5 PP - důtka třídního učitele

dalších

1-5 - důtka ředitele školy a snížený stupeň chování – uspokojivé

Neomluvené hodiny

1-8 A - napomenutí třídního učitele

dalších

8-24 A - důtka třídního učitele

dalších

1-40 A - důtka ředitele školy a snížený stupeň chování - uspokojivé

dalších

1-8 A podmíněné vyloučení/vyloučení a snížený stupeň chování – neuspokojivé

 • Při závažném přestupku může být posloupnost výchovných opatření pominuta.

Informace o průběhu studia

 • Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo osoba, mající ke zletilému vyživovací povinnost, má právo na informace o prospěchu a chování žáka.
 • Individuální konzultace s vyučujícím nebo s třídním učitelem je nutné předem dohodnout telefonicky nebo e-mailem.
 • Hromadné informace o činnosti školy budou podávány třídními učiteli dvakrát do roka na třídních schůzkách (listopad, duben).
 • V případě vážného kázeňského přestupku bude zákonný zástupce nezletilého žáka nebo osoba, mající ke zletilému vyživovací povinnost, informována třídním učitelem telefonicky, písemně nebo e -mailem.

Konzultace

 • Na začátku školního roku stanoví jednotliví vyučující žákům své konzultační hodiny.
 • Pokud si vyučující nestanoví konzultační hodiny jinak, probíhají konzultační hodiny každou první středu v měsíci od 14.10 do 15.00.
 • Po předchozí domluvě s vyučujícím může žák v domluvených hodinách konzultovat s vyučujícím případné nejasnosti v probíraném učivu.
 • Konzultace žáka (zákonného zástupce nezletilého žáka, případně osoby mající ke zletilému žákovi vyživovací povinnost) s ředitelem školy nebo se školním psychologem (též výchovným poradcem a metodikem školní prevence) je nutno domluvit předem telefonicky, případně e-mailem.

Pořádková služba

 • Na každý týden určí třídní učitel pořádkovou službu, která zodpovídá za čistotu a pořádek ve třídě a plní příkazy vyučujících.
 • Jména službou pověřených žáků se předem zapisují do třídní knihy. V případě, že některý z vybraných žáků chybí, přebírá automaticky službu se všemi povinnostmi následující žák v abecedě.
 • V případě, že se vyučující nedostaví do 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí služba tuto skutečnost zástupci ředitele školy.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka

viz samostatný text Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Zkoušky

 • Opravná zkouška je komisionální
 • V případě pochybností o správnosti hodnocení z podnětu zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, může být žák podroben v příslušném pololetí z daného předmětu přezkoumání výsledků hodnocení pouze jednou.
 • V případě nutnosti doplnění podkladů pro hodnocení může ředitel školy nařídit dozkoušení žáka.
 • termínu dozkoušení nemusí ředitel školy předem informovat zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • V uvedeném případě dozkoušení žáka provádí vyučující daného předmětu za přítomnosti vyučujícího stejného nebo příbuzného předmětu, kterého stanoví ředitel školy z důvodu objektivního hodnocení.
 • Výsledek dozkoušení sdělí zkoušející žákovi ihned po dozkoušení.

Kontrola mimořádně závažných porušení ŠŘ

 • Při podezření z požití alkoholických nápojů a možnosti ohrožení samotného žáka a ostatních může třídní učitel, učitel OV, vedoucí učitel OV, zástupce ředitele nebo ředitel školy nařídit orientační dechovou zkoušku a žák je povinen se jí podrobit. O jejím výsledku pořizuje zápis pedagogický pracovník, který dechovou zkoušku nařídil. Potvrdí-li se podezření z požití alkoholu, neprodleně se uvědomí zákonný zástupce nezletilého žáka, vyzve se k jeho vyzvednutí a žák se vyřadí z procesu vzdělávání. Vzniklá absence se považuje za neomluvenou.
 • U zletilých žáků se kontaktuje osoba, která má ke zletilému žákovi vyživovací povinnost. V naléhavých případech se volá lékařská záchranná služba.
  Při důvodném podezření na intoxikaci žáka nealkoholovou drogou se postupuje obdobně, pedagogický pracovník může provést orientační test na přítomnost návykové látky. (Podrobněji viz Minimální preventivní program AŘP-SŠt.)
 • Školní šikanou se rozumí jednání, které omezuje některá práva žáka fyzickým nebo psychickým násilím, kdy jeden nebo více žáků úmyslně, zpravidla opakovaně, týrá nebo zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci. Při podezření, že je některý žák šikanován, bude situace odborně vyšetřena specialistou. Toto jednání může být provázeno činy, které je možné považovat za trestné (omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, loupež, poškozování cizí věci apod.) a jsou v kompetenci šetření policie.
 • Při závažném porušení školního řádu (ŠŘ) v souvislosti s návykovými látkami
  a šikanováním ředitel nebo zástupce ředitele školy oznámí toto porušení ŠŘ zákonnému zástupci žáka. Podle závažnosti také orgánu sociálně právní ochrany obce a Policii ČR.
 • V případě mimořádně závažného porušení ŠŘ (například užívání drog ve škole, šikanování spolužáků, agrese a kyberšikana vůči učitelům) může být žák podmínečně vyloučen nebo vyloučen ze školy. O konkrétním opatření rozhoduje ředitel školy
  po projednání ve výchovné komisi, která probíhá ve správním řízení podle správního řádu.

V Praze dne 31. 8. 2018

Ing. Drahoslav Matonoha

ředitel školy

 

Předjednáno školskou radou: 27. 6. 2018

Projednáno školskou radou: 15. 10. 2018

Projednáno pedagogickou radou: 30. 8. 2018

Klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka

V souladu s § 69 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a následnými vyhláškami pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Akademie řemesel Praha- Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294/50, jsou stanovena tato pravidla:

1.Zásady hodnocení

Metodický pokyn pro hodnocení

Při průběžném i celkovém hodnocení pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Dále přihlíží k psychickým a fyzickým vlastnostem a předpokladům žáka, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech, k jeho věkovým a individuálním zvláštnostem, k případnému zdravotnímu postižení, zvláště ke specifickým poruchám učení a k dalším okolnostem, které by mohly kvalitu práce žáka ovlivnit.

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

1. soustavným sledováním práce a zapojením žáka do vyučovacího procesu
2. soustavným sledováním jeho schopností, připravenosti na vyučování, výkonů žáka v různých druzích zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové, v didaktických testech, ve výsledcích v dalších činnostech žáka) a hodnocením zadané domácí či školní práce
3. konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a v případě potřeby s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden

Četnost hodnocení žáka

Počet zkoušek se řídí hodinovou dotací daného předmětu. Žák musí být během pololetí hodnocen nejméně dvakrát, z toho alespoň jednou ústním zkoušením. Toto ustanovení v plném znění platí pro předměty s hodinovou týdenní dotací a v případě dlouhodobé nemoci žáka i v ostatních předmětech. V předmětech s vyšší týdenní hodinovou dotací bude počet klasifikovaných zkoušek úměrně vyšší.

Seznámení žáků s výsledky hodnocení

Výsledek hodnocení oznámí učitel žákovi:

1. při ústní zkoušce ihned

2. při písemné zkoušce nejpozději do dvou týdnů

Hodnocení provádí a zodpovídá za něj příslušný vyučující. Při stanovení výsledné známky vychází z podkladů, které získává v průběhu celého klasifikačního období.

2. Pravidla pro hodnocení prospěchu

Žáci jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku, včetně nepovinných předmětů. Klasifikační stupeň určí učitel příslušného předmětu. Hodnocení prospěchu nesouvisí s hodnocením chování.

Při hodnocení učitel sleduje

1. v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti
2. jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti
3. jak žák ovládá základní komunikační prostředky

Hodnocení je dáno:

1. zvládnutím základního učiva
2. rozsahem a kvalitou vědomostí
3. schopností aplikovat vědomosti při řešení úkolů
4. prokazovanou pílí, nápaditostí a tvořivým přístupem k práci
5. soustavností žákovy práce, trvalostí získaných vědomostí
6. úrovní písemného a ústního projevu
7. plněním požadavků modulových prvků výuky

3. Vedení záznamů a informace o hodnocení

Vyučující jsou povinni

1. Zapisovat výsledky hodnocení do studijních průkazů a v elektronické podobě do Bakaláře.
2. Na konci čtvrtletí a pololetí poskytnout třídním učitelům podklady pro hodnocení žáků v termínech určených ředitelem školy.
3. Zapsat výsledky opravných a dodatečných zkoušek do Bakalářů, a to v den vykonání zkoušky.
4. Upozornit třídní učitele i v průběhu klasifikačního období na výrazné zhoršení studijních výsledků žáka.
5. Projednat s třídním učitelem neklasifikování studenta ze závažných důvodů ještě před termínem ukončení hodnocení.
6. Při hodnocení integrovaných studentů se specifickými vývojovými poruchami přihlédnout k lékařskému vyjádření a příslušným metodickým pokynům MŠMT.

Třídní učitelé jsou povinni (kromě povinností vyučujících)

1. Zajistit přenos výsledků hodnocení od jednotlivých vyučujících řediteli školy.
2. Vyhotovit vysvědčení v elektronické podobě v Bakaláři, popř. účastnit se při jeho vyhotovení na PC.
3. Navrhnout opatření při řešení studijních a výchovných problémů rodičům, případně pedagogické radě.
4. Prokazatelně informovat bez prodlení zákonné zástupce nezletilých žáků viz následující bod. Stejné právo mají osoby s vyživovací povinností vůči žákům zletilým.

Informace o hodnocení žáků

1. Vyučující a třídní podávají tyto informace rodičům žáků mladších 18 let průběžně na jejich žádost a na třídních schůzkách. Nárok na informace o prospěchu mají také rodiče s vyživovací povinností ke zletilým žákům. Rodiče žáků mají přístup k informacím o hodnocení v Bakalářích.
2. V případě mimořádného zhoršení prospěchu a chování žáka informují třídní učitelé rodiče neprodleně o situaci jakýmkoliv průkazným způsobem. Výchovná opatření a pochvaly sdělují rodičům zápisem do Bakalářů. S výchovnými opatřeními podléhajícími správnímu řízení se zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí se na vyzvání školy seznamují osobně v předepsaném termínu. Rozhodnutí se doručují písemně na udanou korespondenční adresu.
3. S plnoletými žáky jednají zástupci školy přímo, bez prostřednictví rodičů, a veškerá opatření jsou jim sdělována písemně proti jejich podpisu o převzetí.
4. U případů hrubého porušení kázně žákem se musí v případě nutnosti prokazatelně (písemně dopisem s číslem jednacím) informovat rodič.
5. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za 1. pololetí se žákovi vydává výpis z vysvědčení.
6. Z centrálního archivu škola poskytuje informace na vyžádání sociálních úřadů a Policie ČR.

4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Provádění hodnocení

Průběžné hodnocení zkoušek a stupeň prospěchu na konci klasifikačního období stanoví vyučující předmětu nejen na základě známek, ale posouzením celkového projevu žáka v hodinách během celého pololetí. Pro hodnocení se využívá různých druhů a forem zkoušek, jejichž škála má různou váhu. Celkové hodnocení žáka tedy nelze určit matematickým průměrem.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v případě použití modulových prvků výuky

V jednotlivých částech modulové zkoušky (zpravidla písemné práce a zkoušení z dílčích předmětů) musí žák dosáhnout hodnocení alespoň DOSTATEČNÝ (4), aby danou část úspěšně uzavřel. Úspěšně uzavřít je potřeba všechny části modulu.
Každá část má svou váhu. Podílí se tak větší či menší měrou na výsledném hodnocení modulu.
Protože každý modul je výběrem stěžejního učiva i několika předmětů vyučovaných v rámci žákem zvoleného oboru, je za úspěšně absolvovaný modul považován takový, kdy žák dosáhne celkového hodnocení DOBRÝ (3). V případě některých modulů sestávajících pouze z jedné části může být výjimečně modul úspěšně ukončen i s hodnocením DOSTATEČNÝ (4).
STUPNICE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:
škála hodnocení

O 1. a 2. Opravném termínu modulové zkoušky vždy rozhodují učitelé daných předmětů.
2. opravný termín musí proběhnout nejpozději do konce srpna příslušného školního roku.
Žák, který neuspěl ani během 2. Opravného termínu a nedoložil tak zvládnutí základního učiva a nabytí dostatečných vědomostí, neprospěl.

Odborná praxe u maturitních oborů dle příslušného ŠVP

Odborná praxe těchto oborů je nedílnou a tedy závaznou částí vzdělávacího procesu.
Neabsolvování a nedoložení účasti na odborné praxi žáků nástavbového studia je důvodem pro neklasifikaci z profilového předmětu daného oboru nástavbového studia viz ŠVP příslušného oboru.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků z jednotlivých předmětů na vysvědčení

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním hodnocením. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení těmito klasifikačními stupni prospěchu:

1 - výborný (během klasifikačního období pracuje žák bezchybně nebo s velmi malými, nepodstatnými nedostatky nebo výkyvy)
2 - chvalitebný (během klasifikačního období se vyskytují občasné slabší nedostatky, principy práce jsou správné
3 - dobrý (během klasifikačního období se vyskytují zásadnější výkyvy v práci, činnost žáka je nesystematická)
4 - dostatečný (vyskytují se závažné nedostatky ve znalostech i práci, žák zvládá základní učivo)
5 - nedostatečný (žák nezvládá základní učivo)
nehodnocen - (N) není-li možné za 1. nebo 2. pololetí žáka hodnotit ani v náhradním termínu
uvolněn - (U) žák má lékařsky potvrzeno uvolnění z TV na dané pololetí ze zdravotních důvodů.
uznáno - (Z) žákovi bylo uznáno úspěšné hodnocení v daném předmětu podle předloženého vysvědčení z jiné školy či v jiném oboru.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

1. prospěl(a) s vyznamenáním
2. prospěl(a)
3. neprospěl(a)
4. nehodnocen(a)

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li hodnocen v žádném povinném předmětu hůře než stupněm 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž je žák ředitelem školy uvolněn na základě zdravotních důvodů, nebo v případě, že daný předmět v požadované úrovni již úspěšně absolvoval na jiné škole.
Žák neprospěl, je-li hodnocení v některém povinném předmětu vyjádřeno stupněm 5 - nedostatečně, nebo pokud není možné žáka hodnotit na konci 2. pololetí ani v náhradním termínu.
Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby doplnění hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do 30. června po skončení 1. pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí a na vysvědčení se uvede: nehodnocen.
Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci 1. pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v 1. pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou vedeny formou komisionální zkoušky.
Žák, který nevykoná opravnou nebo doplňkovou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit další termín opravné zkoušky (to i v případě předcházející neúspěšné doplňkové zkoušky) nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby stanoveného termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
Pokud je žák hodnocen z více než 2 předmětů nedostatečnou nebo nevykonal úspěšně opravnou zkoušku, může požádat ředitele školy o povolení opakování ročníku.
Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá o přezkoušení krajský úřad. Komisionální zkouška se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem, nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.

Komisionální zkouška

Komisionální zkoušku provádí komise, která je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy, nebo jím pověřený učitel, členy jsou zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Žák může být z daného předmětu podroben přezkoumání výsledků hodnocení v příslušném pololetí pouze jednou. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednou.

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

koná-li rozdílovou zkoušku,
požádá-li žák nebo zástupce žáka o přezkoumání výsledků hodnocení
koná-li opravné zkoušky.

Komisionální zkouška sleduje:

1. jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení,
2. jak ovládá důležité učební postupy a způsoby samostatné práce,
3. jak žák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, se kterými se setkává v průběhu svého vzdělávání a jak jsou významné pro jeho rozhodování a jednání a v dalším životě,
4. jak se žák projevuje a jaké má vlastnosti (spolehlivost, odpovědnost, snaha, spolupráce, vstřícnost, tolerance, zachovávání pravidel kulturního chování a soužití).

Veškeré hodnocení všech zkoušek je zaznamenáváno v evidenci vyučujícího. Souhrnné hodnocení za pololetí je zaznamenáváno v evidenci vyučujícího, v katalogovém listu žáka, na vysvědčení a elektronicky v programu Bakaláři (viz výše). O hodnocení jsou prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci žáka (viz výše).
U zkráceného studia se hodnocení výsledků vzdělávání provádí obdobně s přihlédnutím ke specifikům zkráceného studia.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků zařazených v individuálním vzdělávacím plánu se provádí v souladu s tímto IVP.

5.Hodnocení chování žáků

Všichni žáci denního studia a učebních oborů jsou hodnoceni z chování. Hodnocení chování není prováděno u žáků dálkového a zkráceného studia.

Stupnice hodnocení chování:

Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má dobrý vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Stupeň 2 – uspokojivé
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními Vnitřního řádu školy. Dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Byla mu udělena důtka ředitele školy. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 – neuspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo Vnitřního řádu školy; zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování. Za velmi závažný přestupek je považováno: šikanování, hrubost, jakákoliv forma násilí (fyzická i psychická) a zneužívání a šíření návykových látek. Byl podmíněně vyloučen nebo vyloučen.

Postihování chování žáka mimo školu

Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Hodnocení chování nezahrnuje chování žáka mimo školu. Škola hodnotí žáky především za jejich chování ve škole, ve vážných případech však může přihlédnout k chování i mimo školu, jedná-li se o případy, jejichž projednávání se škola přímo účastní.

V Praze 31. 8. 2018

Předjednáno školskou radou: 27. 6. 2018

Projednáno školskou radou: 15. 10. 2018

Projednáno pedagogickou radou: 30. 8. 2018