Tesař

3
Tesař
Kód oboru: 36-64-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list | Osvědčení o profesní kvalifikaci | Výuční list - zkrácenou formou
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
Podporováno firmou Metrostav a. s.
 
Motivační stipendium od MHMP.
 
Obor s modulovými prvky vzdělávání.
 
 
 
Učební plán
Informace o zkráceném denním studiu 
Jednoleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ).
 
Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik.

Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

Co všechno bude žák učebního oboru Tesař umět?


Žáci se naučí provádět základní tesařské práce, například volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky; rozměřovat a zakládat tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu; ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo; zhotovovat bednění betonových konstrukcí.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. čtení technické dokumentace pozemních staveb, zhotovování a čtení jednoduchých výkresů a náčrtů tesařských konstrukcí; provádění jednoduchých výpočtů spotřeby materiálu. Žáci se budou orientovat v cenových záležitostech oboru; budou umět pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací. Budou znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady
v souladu s platnými předpisy.


Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?


Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání tesař, při výkonu odborných prací v tesařských a stavebních firmách, při výrobě, montáži, údržbě a opravách tesařských konstrukcí.
Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti tesařství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.

 

 

Úplná profesní kvalifikace Tesař

Přihláška ke zkoušce

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Povolání: Tesař
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o rekvalifikační kurz k získání úplné profesní kvalifikace. Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Tesař (kód: 36-051-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Vzdělávání v rekvalifikačním kurzu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Václav Janoušek, učitel odborného výcviku na Akademii řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz
 

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz v celkovém rozsahu 300 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 96 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí, probíhá v odborných učebnách a je doplněna samostudiem (24 hodiny). Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
Výuka praxe v rozsahu 180 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Výuka praxe probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Tesař (kód: 36-051-H) tvoří úplnou profesní kvalifikaci. Uchazeč se může přihlásit na Akademii  řemesel Praha - SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Tesař, kód: 36-64-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 300 hodinová dotace (teorie 120 + praxe 180 h):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 6 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Cena kurzu a profesní zkoušky před autorizovanou osobou: 35 000 Kč
Částka zahrnuje: 20 000 Kč za kurz, 15 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cena samotné zkoušky před autorizovanou osobou: 15 000 Kč - uchazeč, který má praxí již získané dovednosti z oboru, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu.

Jak se přihlásit na úplnou profesní kvalifikaci a získat výuční list?

  1. Oslovit oddělení vzdělávání dospělých na Akademii řemesel Praha - SŠT a evidovat se jako uchazeč o úplnou profesní kvalifikaci,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzů); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení zvolené rekvalifikace – kurz pak uchazeči hradí úřad práce (uchazeči vystavíme ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
  3. absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně složit profesní zkoušku.
  4. Po získání osvědčení o úplné profesní kvalifikaci zaslat písemnou žádost o závěrečnou zkoušku s výučním listem na ředitelství Akademie řemesel Praha - SŠT.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme jeden kurz koncem září nebo v únoru.
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Tesař - hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-273-Tesar/hodnotici-standard

 

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.