Montér ocelových konstrukcí

Montér ocelových konstrukcí
Kód oboru: 23-002-H
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů

Profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí

Přihláška ke zkoušce
Rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace s možností získání svářečského a paličského průkazu pro svařování kovů podle ČSN 05 07 05 nebo ČSN EN ISO 9606 a platného vazačského průkazu dle standardu NSK nezbytných k výkonu profesní kvalifikace v praxi.

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojní mechanik
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace. Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi včetně požadovaných průkazů (svářečského, paličského a vazačského). Vzdělávání v rekvalifikačním kurzu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Ing. Aleš Loveček, učitel teoretické výuky na Akademii řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz
 

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz v celkovém rozsahu 240 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 20 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Výuka odborné praxe v rozsahu 20 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá jen v sobotních termínech v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Součástí praxe jsou svářecí kurzy v rozsahu 200 hodin ve svářečské škole nezbytné k výkonu tohoto povolání - uchazeč získá svářečský (ZK 111 nebo ZK 135) a paličský průkaz (ZP 311) pro svařování kovů podle ČSN 05 07 05 nebo dle ČSN EN ISO 9606 (dříve ČSN EN 287–1) a platný vazačský průkaz. 

Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér ocelových konstrukcí je možné doplnit ke složení úplné profesní kvalifikace Osvědčením o profesní kvalifikaci Opravář strojů a zařízení a Osvědčením o profesní kvalifikaci Zámečník, což umožní uchazeči se přihlásit na Akademii řemesel Praha - SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Strojní mechanik, kód 23-51-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky).

Místo konání rekvalifikačního kurzu, svářečských kurzů a zkoušky před autorizovanou osobou:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 240 hodinová dotace (teorie 20 h + praxe 220 h):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 7 měsíců, vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin, souběžně probíhají kurzy sváření.

Celková cena rekvalifikačního kurzu k získání profesní kvalifikace včetně potřebných svářečských kurzů je 40 000 Kč.
Částka zahrnuje: 10 000 Kč za kurz, 20 000 Kč za svářečský a paličský průkaz pro svařování kovů a platný vazačský průkaz, 10 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou.

Cena samotné zkoušky před autorizovanou osobou: 10 000 Kč - uchazeč, který má praxi a již získané dovednosti z oboru a absolvoval svářečský kurz, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu.

Jak se přihlásit na rekvalifikaci?

  1. Evidovat se jako uchazeč o profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si předem zajistí schválení zvolené rekvalifikace k získání profesní kvalifikace – kurz tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu).
  3. Absolvovat rekvalifikační kurzy, potřebné svářecí kurzy dle standardu NSK a úspěšně složit zkoušku dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme kurz na konci září
Úhrada finanční částky: bankovním převodem, nebo v hotovosti při zahájení kurzu
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí - hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-240-Monter_ocelovych_konstrukci/hodnotici-standard

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.