Zedník

3
Zedník
Kód oboru: 36-67-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list | Osvědčení o profesní kvalifikaci | Výuční list - zkrácenou formou
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
Podporováno firmou Metrostav a. s.
Motivační stipendium od MHMP.
Obor s modulovými prvky vzdělávání.
 
 
 
Učební plán
Informace o zkráceném denním studiu 
Jednoleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ).
Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik.
Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.
 
 
Učební plán

Co všechno bude žák učebního oboru Zedník umět?

Žáci si osvojí základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách.

Naučí se volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky. Dále budou umět betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých druhů materiálů, provádět montované konstrukce stropů a provádět povrchové úpravy zdiva omítkami a tenkovrstvými keramickými materiály.

Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, například čtení technické dokumentace pozemních staveb a zhotovování jednoduchých stavebních výkresů a náčrtů; provádění jednoduchých výpočtů spotřeby materiálů; práce s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; získání schopnosti orientace v ekonomických záležitostech oboru - ceny materiálu a příslušné výpočty.

Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních firmách jako zedníci, obkladači nebo montéři zateplovacích systémů.

 

 

Úplná profesní kvalifikace Zedník

Přihláška ke zkoušce

Rekvalifikační program k získání dvou profesních kvalifikací: Montér zdicích systémů a Omítkář skládajících dle NSK úplnou profesní kvalifikaci

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Povolání: Zedník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o soubor dvou navazujících rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Zedník (kód: 36-67- H/01). Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací Montér zdicích systémů (kód: 36-056-H) a Omítkář (kód: 36-057-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi.
Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním dvou zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání dané profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel Akademie řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program (navazující dva rekvalifikační kurzy) v celkovém rozsahu 320 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 84 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí, probíhá v odborných učebnách a je doplněna samostudiem v rozsahu 32 hodin. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Výuka praxe v rozsahu 150 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praktická výuka probíhá také na zakázkách školy v rozsahu 54 hodin.

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Montér zdicích systémů společně s osvědčením o profesní kvalifikaci Omítkář tvoří úplnou profesní kvalifikaci a tím umožňují uchazeči se přihlásit na Akademii řemesel Praha - SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Zedník, kód: 36-67- H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 320 hodinová dotace (teorie 116 h + praxe 204 h):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 4 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání úplné profesní kvalifikace: 27 000 Kč *)
Částka zahrnuje: 15 000 Kč za kurzy, 12 000 Kč za zkoušky před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cena dvou samotných zkoušek před autorizovanou osobou: 12000 Kč *) - uchazeč, který má letitou praxí již získané dovednosti v oboru Zedník, se může přihlásit rovnou ke zkouškám před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci bez přípravných kurzů.

*) Zvýhodněná cena kurzů a zkoušek při volbě úplné profesní kvalifikace oboru Zedník, kód 36-67-H/01.

Jak se přihlásit do kurzu úplné profesní kvalifikace a získat výuční list?

  1. Evidovat se jako uchazeč o úplnou profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení obou zvolených rekvalifikací k získání úplné profesní kvalifikace – kurzy tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
  3. absolvovat rekvalifikační kurzy a úspěšně složit dvě zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; dokladem o úspěšném vykonání každé zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
  4. Po získání dvou osvědčení o úplné profesní kvalifikaci zaslat písemnou žádost o závěrečnou zkoušku s výučním listem na ředitelství Akademie řemesel Praha - SŠT.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme kurz v září nebo v únoru
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Zedník - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-69-Zednik

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.