Truhlář

3
Truhlář
Kód oboru: 33-56-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list | Osvědčení o profesní kvalifikaci | Výuční list - zkrácenou formou
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
Podporováno firmou Metrostav a.s.
 
Motivační stipendium od MHMP.
 
 
 
Informace o zkráceném dálkovém studiu 
Dvouleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ).
Vyučují se pouze odborné předměty a odborná praxe. Teorie probíhá každou středu od 14:55 do 19:05. Odborná praxe je od 14:00 do 19:00 v různé dny, podle zařazení do skupiny.
Studium je zdarma a není věkově omezeno.
 
Učební plán

Co všechno bude žák učebního oboru Truhlář umět?


Žáci se naučí zhotovovat v požadované kvalitě výrobky individuální a sériové truhlářské výroby, výrobky bytového zařízení, budou provádět stavebně truhlářskou výrobu, ovládat a používat tradiční postupy truhlářské výroby.
Budou umět vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku a jeho částí, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení pro daný technologický postup výroby.
V neposlední řadě si osvojí provádění oprav či replik slohového nábytku, vykonávání odborné truhlářské práce při výrobě dřevěných konstrukcí, provádění výrobní kontroly. Budou umět kontrolovat kvalitu výrobků, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků.


Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?


Absolventi budou kvalifikovaní pracovníci v oblasti zpracování dřeva.
Uplatní se jako truhláři podniků a firem zabývajících se výrobou nábytku a vnitřního zařízení, dřevěných konstrukcí, budou pracovat ve výrobě lehkých dřevostaveb, nebo prvků zahradní architektury.
Žáci se mohou také uplatnit v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech skupiny zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů.

 

Úplná profesní kvalifikace Truhlář

 Přihláška ke zkoušce

Rekvalifikační program k získání dvou profesních kvalifikací: Truhlář nábytkář a Stavební truhlář skládajících dle NSK úplnou profesní kvalifikaci

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Povolání: Truhlář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o soubor dvou samostatných po sobě jdoucích rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01). Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) a Stavební truhlář (kód: 33-002-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi. Vzdělávání v obou rekvalifikačních kurzech je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání dané profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby:
Ing. Josef Mareš, učitel teoretické výuky na Akademii řemesel Praha - SŠT
Jaroslav Raizer, učitel odborného výcviku na Akademii řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program (navazující dva rekvalifikační kurzy) v celkovém rozsahu 450 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 108 hodin (prezenční forma) je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí, probíhá v odborných učebnách a je doplněna samostudiem v rozsahu 52 hodin. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Výuka praxe v rozsahu 210 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů a ve firmách  v rozsahu až 80 hodin.

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Truhlář nábytkář společně s osvědčením o profesní kvalifikaci Stavební truhlář tvoří úplnou profesní kvalifikaci a tím umožňují uchazeči se přihlásit na Akademii řemesel Praha- SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01), (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Místo konání kurzů, zkoušek před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 450 hodinová dotace (teorie 160 h + praxe 290 h):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 8 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání úplné profesní kvalifikace: 37 000 Kč *) Částka zahrnuje: 25 000 Kč za kurzy, 12 000 Kč za zkoušky před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cena dvou samotných zkoušek před autorizovanou osobou: 12 000 Kč *) - uchazeč, který má letitou praxí již získané dovednosti v oboru Truhlář, se může přihlásit rovnou ke zkouškám před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci bez přípravných kurzů.

*) Zvýhodněná cena kurzů a zkoušek při volbě úplné profesní kvalifikace oboru Truhlář, kód 36-64-H/01.

Jak se přihlásit do kurzu úplné profesní kvalifikace a získat výuční list?

  1. Evidovat se jako uchazeč o úplnou profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení souboru zvolených rekvalifikací k získání úplné profesní kvalifikace – kurzy tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
  3. absolvovat rekvalifikační kurzy a úspěšně složit dvě zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; dokladem o úspěšném vykonání každé zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
  4. Po získání úplné profesní kvalifikace zaslat písemnou žádost o závěrečnou zkoušku s výučním listem na ředitelství Akademie řemesel Praha - SŠT.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme tento rekvalifikační program vždy koncem září
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Truhlář - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-140-Truhlar

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.