Strojní mechanik

3
Strojní mechanik
Kód oboru: 23-51-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list | Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
Podporováno firmou Metrostav a. s.
Motivační stipendium od MHMP.
Získání svářečských průkazů.
 
 
Učební plán
 

Co všechno bude žák učebního oboru Strojní mechanik umět?


Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům a plastům.
Žáci se naučí ručně, nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, zvládnou pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí. Budou zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí.
Tyto funkční celky budou následně uvádět do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je.


Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?


Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku.
Žáci naleznou uplatnění v pozicích jako strojní zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, kontrolor strojírenských výrobků nebo montér potrubář.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

 

Úplná profesní kvalifikace Strojní mechanik - zámečník

 

Přihláška ke zkoušce

Rekvalifikační program k získáním tří profesních kvalifikací: Opravář strojů a zařízení, Montér ocelových konstrukcí a Zámečník skládajících úplnou profesní kvalifikaci včetně získání osvědčení dle standardu NSK potřebných svářecích kurzů podle ČSN 05 07 05 nebo dle ČSN EN ISO 9606 (dříve ČSN EN 287–1) nezbytných k výkonu profesní kvalifikace v praxi.

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Zámečník (strojní mechanik)
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o soubor tří navazujících rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Strojní mechanik (kód 23-51-H/01). Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací: Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H), Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) a Zámečník (kód: 23-003-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi včetně požadovaných osvědčení svářecích kurzů v oboru Strojní mechanik. Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním tří zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání dané profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Ing. Aleš Loveček, učitel teoretické výuky na Akademii řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz
 

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program (navazující tři rekvalifikační kurzy) v celkovém rozsahu 800 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 150 hodin (prezenční forma studia) je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí, probíhá v odborných učebnách a je doplněna samostudiem v rozsahu 50 hodin. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Výuka praxe probíhá v rozsahu 210 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá jen v sobotních termínech v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Součástí praxe jsou svářecí kurzy v rozsahu 310 hodin ve svářečské škole nezbytné k výkonu tohoto povolání - uchazeč získá svářečský (ZK 111 nebo ZK 135) a paličský průkaz (ZP 311) pro svařování kovů a platný vazačský průkaz. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů a ve firmách v rozsahu až 80 hodin.

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Opravář strojů a zařízení společně s osvědčením o profesní kvalifikaci Montér ocelových konstrukcí a osvědčením o profesní kvalifikaci Zámečník tvoří úplnou profesní kvalifikaci a tím umožňují uchazeči se přihlásit na Akademii řemesel Praha - SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Strojní mechanik, kód 23-51-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Místo konání kurzů, kurzů sváření, zkoušek před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 800 hodinová dotace (teorie 200 h + praxe 600 h):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 8 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin, souběžně probíhají kurzy sváření.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání úplné profesní kvalifikace: 48 000 Kč *)
Částka zahrnuje: 12000 Kč za kurzy, 18000 Kč za kurzy svařování, 18000 Kč za zkoušky před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cena souboru všech tří samotných zkoušek před autorizovanou osobou: 18000 Kč *) - uchazeč, který má letitou praxí již získané dovednosti v oboru Strojní mechanik a je držitelem uvedených osvědčení svářecích kurzů, se může přihlásit rovnou ke zkouškám před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci bez přípravných kurzů.

*) Zvýhodněná cena kurzů a zkoušek při volbě úplné profesní kvalifikace oboru Strojní mechanik, kód 23-51-H/01.

Jak se přihlásit na úplnou profesní kvalifikaci a získat výuční list?

  1. Oslovit oddělení vzdělávání dospělých na Akademie řemesel Praha - SŠT a evidovat se jako uchazeč o úplnou profesní kvalifikaci,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzů); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení souboru zvolených rekvalifikací k získání úplné profesní kvalifikace – kurzy pak uchazeči hradí úřad práce (uchazeči vystavíme ke schválení tři přílohy typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
  3. absolvovat rekvalifikační kurzy, potřebné svářecí kurzy dle standardu NSK a úspěšně složit tři profesní zkoušky.
  4. Po získání tří osvědčení o úplné profesní kvalifikaci zaslat písemnou žádost o závěrečnou zkoušku s výučním listem na ředitelství Akademie řemesel Praha - SŠT.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme rekvalifikační program vždy koncem září
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost úplné profesní kvalifikace Strojní mechanik - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-115-Strojni_mechanik

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.