Podlahář

3
Podlahář
Kód oboru: 36-59-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list | Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
 Obor s modulovými prvky vzdělávání.
  
 
Učební plán
 

Co všechno bude žák učebního oboru Podlahář umět?

Žáci se naučí provádět podlahářské práce, počínaje čtením kladečských výkresů podlah a orientací ve výkresech stavebních. 
Dále budou umět volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační zařízení a pracovní pomůcky. Dokáží vybrat vhodné materiály, výrobky a pracovní postupy. Naučí se zhotovovat a upravovat podkladní, vyrovnávací, izolační, roznášecí a pochozí vrstvy podlah.

Osvojí si technologické a pracovní postupy potřebné pro práci podlaháře; měření půdorysných rozměrů tvarově jednoduchých podlah a výpočet spotřeby materiálů.
Budou připraveni zhotovovat podlahy dřevěné (prkenné, vlysové a parketové) a povlakové (podlahoviny pružné, textilní, korkové, laminátové a linolea) v konstrukčním provedení jako tuhé, nebo plovoucí podlahy.

Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?

Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání podlahář při provádění podlahářských prací.
Dále po ukončení studia na naší škole mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělávání kategorie H, jeho absolvováním získat nejen novou kvalifikaci, ale i další výuční list.
Výuční list oboru H absolventovi umožní pokračovat na naší škole i v nástavbovém studiu stavebního směru, a tím i získání úplného maturitního vzdělání.

Úplná profesní kvalifikace Podlahář

 

Přihláška ke zkoušce

Rekvalifikační program k získání tří profesních kvalifikací: Podlahář laminátových podlah, Podlahář povlakových podlah a Podlahář dřevěných podlah skládajících dle NSK úplnou profesní kvalifikaci.


Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)   
Povolání: Podlahář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3


Jedná se o soubor tří samostatných po sobě jdoucích rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Podlahář (kód: 36-59-H/01). Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání tří zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací Podlahář laminátových podlah (kód: 36-161-H), Podlahář povlakových podlah (kód: 36-036-H) a Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi.
Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním tří zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání dané profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Martin Klain, učitel praktické výuky na Akademii řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz


Uchazeč absolvuje rekvalifikační program (navazující tři rekvalifikační kurzy) v celkovém rozsahu 450 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 96 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí, probíhá v odborných učebnách a je doplněna samostudiem v rozsahu 66 hodin. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Výuka praxe v rozsahu 198 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praktická výuka probíhá dále na zakázkách školy v rozsahu 90 hodin.

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Podlahář laminátových podlah společně s osvědčením o profesní kvalifikaci Podlahář povlakových podlah a profesní kvalifikaci Podlahář dřevěných podlah tvoří úplnou profesní kvalifikaci a tím umožňují uchazeči se přihlásit na Akademii řemesel Praha – SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Podlahář, kód: 36-59-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Místo konání kurzů, zkoušek před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 450 hodinová dotace (teorie 162 h + praxe 288):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu asi 8 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání úplné profesní kvalifikace: 39 000 Kč*)
Částka zahrnuje: 21 000 Kč za kurzy, 18 000 Kč za zkoušky před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cena tří samotných zkoušek před autorizovanou osobou: 18 000 Kč*)
- uchazeč, který má letitou praxí již získané dovednosti v oboru Podlahář, se může přihlásit rovnou ke zkouškám před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci bez přípravných kurzů.

*) Zvýhodněná cena kurzů a zkoušek při volbě úplné profesní kvalifikace oboru Podlahář, kód: 36-59-H/01.

Jak se přihlásit do kurzu úplné profesní kvalifikace a získat výuční list?
1. Evidovat se jako uchazeč o úplnou profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení souboru zvolených rekvalifikací k získání úplné profesní kvalifikace – kurzy tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
3. absolvovat rekvalifikační kurzy a úspěšně složit tři zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; dokladem o úspěšném vykonání každé zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
4. Po získání úplné profesní kvalifikace zaslat písemnou žádost o závěrečnou zkoušku s výučním listem na ředitelství Akademii řemesel Praha - SŠT.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme rekvalifikační program vždy koncem září
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Podlahář - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.