Montér suchých staveb

3
Montér suchých staveb
Kód oboru: 36-66-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list | Osvědčení o profesní kvalifikaci | Výuční list - zkrácenou formou
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
Motivační stipendium od MHMP.
 
Obor s modulovými prvky vzdělávání.
 

 

 

 
Informace o zkráceném denním studiu 
Jednoleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ).
 
Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik.

Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.
 
 

Co všechno bude žák učebního oboru Montér suchých staveb umět?


Žáci se naučí provádět základní práce při montáži suchých staveb, například volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zhotovovat dřevěné a kovové nosné konstrukce stěn.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, např. čtení technické dokumentace pozemních a suchých staveb, zhotovování jednoduchých výkresů a náčrtů konstrukcí suchých staveb a navazujících stavebních konstrukcí.
Žáci si osvojí práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací, provádění jednoduchých výpočů spotřeby materiálů a orientaci v cenových záležitostech oboru.


Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?


Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání montér suchých staveb při výkonu odborných prací ve stavebních firmách, při montáži a opravách konstrukcí suché výstavby.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

 

Úplná profesní kvalifikace Montér suchých staveb

 Přihláška ke zkoušce

Rekvalifikační kurz ve spolupráci s Cechem suché výstavby.

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Povolání: Montér suchých staveb
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o rekvalifikační kurz ve spolupráci s Cechem suché výstavby k získání úplné profesní kvalifikace. Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér suchých staveb (kód: 36-021-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Vzdělávání v rekvalifikačním kurzu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Hospodářská komora ČR
Zástupce autorizované osoby: Ing. Lenka Karabinová, zástupce Cechu suché výstavby
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz v celkovém rozsahu 300 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 96 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí, probíhá v odborných učebnách a je doplněna samostudiem v rozsahu 54 hodin. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka praxe v rozsahu 150 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Montér suchých staveb tvoří úplnou profesní kvalifikaci. Uchazeč se může přihlásit na Akademii řemesel Praha - SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Montér suchých staveb, kód 36-66-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Místo konání kurzu, zkoušky před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 300 hodinová dotace (teorie 150 h + praxe 150 h):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 4 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Cena rekvalifikačního kurzu k získání úplné profesní kvalifikace: 35 000 Kč
Částka zahrnuje: 20 480 Kč za kurz, 14 520 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cena samotné zkoušky před autorizovanou osobou (HK ČR): 14 520 Kč - uchazeč, který má praxi a již získané dovednosti z oboru, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu.

Jak se přihlásit na úplnou profesní kvalifikaci a získat výuční list?

  1. Oslovit oddělení vzdělávání dospělých na Akademii řemesel Praha - SŠT a evidovat se jako uchazeč o úplnou profesní kvalifikaci,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzů); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení zvolené rekvalifikace – kurz pak uchazeči hradí úřad práce (uchazeči vystavíme ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
  3. absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně složit profesní zkoušku.
  4. Po získání osvědčení o úplné profesní kvalifikaci zaslat písemnou žádost o závěrečnou zkoušku s výučním listem na ředitelství Akademie řemesel Praha - SŠT.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme kurz koncem září nebo v únoru

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Montér suchých staveb - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-34-Monter_suchych_staveb

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.