Malíř a lakýrník

3
Malíř a lakýrník
Kód oboru: 39-41-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list | Osvědčení o profesní kvalifikaci | Výuční list - zkrácenou formou
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
Motivační stipendium od MHMP.
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace o zkráceném denním studiu
Jednoleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ).

Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik.

Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy. 
 
 
 
Učební plán

 

Co všechno bude žák učebního oboru Malíř a lakýrník umět?


Žáci se naučí provádět přípravné práce (například volbu, použití a údržbu nářadí a pracovních pomůcek; volbu materiálů a výrobků; přípravu různých druhů podkladů pro malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce).
Budou umět provádět odborné malířské a tapetářské práce, tj. volit vhodný nátěrový systém; nanášet malířské nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech v interiéru a exteriéru; používat dekorativní malířské techniky; aplikovat různé druhy tapet v interiéru a exteriéru.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. využívání technické dokumentace, zejména materiálových a technologických listů, žáci si osvojí navrhovat barevná řešení prostorů nebo výrobků; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru.


Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?


Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebnictví v povolání malíř, lakýrník a natěrač, nebo ve strojírenství v povolání lakýrník.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

 

Úplná profesní kvalifikace Malíř a lakýrník

Rekvalifikační program k získáním tří profesních kvalifikací: Lakýrník a natěrač, Malíř a Tapetář, skládajících dle NSK úplnou profesní kvalifikaci

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchod
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39)
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o soubor tří samostatných po sobě jdoucích rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Malíř a lakýrník (kód: 39-41-H/01). Cílem tohoto rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H), Tapetář (kód: 39-003-H) a Malíř (kód: 39-001-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi.
Vzdělávání ve všech rekvalifikačních kurzech je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání dané profesní kvalifikace.
Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Jaroslav Kučera, učitel odborného výcviku na Akademii řemesel Praha
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program (navazující tři rekvalifikační kurzy) v celkovém rozsahu 550 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 180 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka praxe v rozsahu 370 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností.
Výuka praxe probíhá v odborných dílnách školy (370 hodin), které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů a ve firmách (až 120 hodin z daných 370). Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Lakýrník a natěrač společně s osvědčením o profesní kvalifikaci Tapetář a profesní kvalifikaci Malíř tvoří úplnou profesní kvalifikaci a tím umožňují uchazeči se přihlásit na AKADEMII ŘEMESEL PRAHA k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Malíř a lakýrník
(kód: 39-41-H/01), (písemná, praktická a ústní část). Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Místo konání kurzů, zkoušek před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem:
AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu (550 hodinová dotace):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 8 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání úplné profesní kvalifikace: 39 000 Kč *)
Částka zahrnuje: 21 000 Kč za kurzy, 18 000 Kč za zkoušky před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cena souboru tří samotných zkoušek před autorizovanou osobou: 18000 Kč *) - uchazeč, který má letitou praxí již získané dovednosti v oboru Malíř a lakýrník, se může přihlásit rovnou ke zkouškám před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci bez přípravných kurzů.

*) Zvýhodněná cena kurzů a zkoušek při volbě úplné profesní kvalifikace oboru Malíř a lakýrník (kód: 39-41-H/01).

Jak se přihlásit do kurzu úplné profesní kvalifikace a získat výuční list?

  1. evidovat se jako uchazeč o úplnou profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení souboru zvolených rekvalifikací k získání úplné profesní kvalifikace – kurzy tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
  3. absolvovat rekvalifikační kurzy a úspěšně složit tři zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; dokladem o úspěšném vykonání každé zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
  4. po získání úplné profesní kvalifikace zaslat písemnou žádost o závěrečnou zkoušku s výučním listem na ředitelství AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme tento rekvalifikační program vždy koncem září

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče.

Odborná způsobilost Malíř a lakýrník - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-282-Malir_a_lakyrnik

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.