Instalatér

3
Instalatér
Kód oboru: 36-52-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list | Osvědčení o profesní kvalifikaci | Výuční list - zkrácenou formou
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
Motivační stipendium od MHMP.
 
Získání svářečských průkazů.
 
 
 
 
 
 
Informace o zkráceném dálkovém studiu
Dvouleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ).

Vyučují se pouze odborné předměty a odborná praxe jednou týdně (ve středu od 14:55 do 19:05) .

Studium je zdarma a není věkově omezeno.
 
 
Učební plán

Co všechno bude žák učebního oboru Instalatér umět?


Žáci se naučí opracovávat veškeré materiály používané na vnitřní rozvody teplé i studené vody, kanalizace, topení a vnitřní vedení plynu.
Naučí se tyto materiály spojovat různými způsoby - například svařováním, pájením, lisováním, závitovými spoji nebo jinými moderními způsoby spojování.
Budou pracovat s projektovou dokumentací, naučí se ji číst a prakticky využívat při tvorbě všech druhů rozvodů.
Žáci budou umět připevňovat a izolovat potrubí, montovat armatury, připojovat zařízení, osazovat zařizovací předměty jako jsou umyvadla, záchodové mísy, bidety, vany, sprchové kouty, připojovat výtokové baterie, kotle a další koncová zařízení.


Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?


Absolventi pracují jako montéři vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení.
Uplatnění najdou ve všech stavebních firmách se zaměřením na provádění vnitřních rozvodů technických zařízení budov, nebo u specializovaných topenářských firem, či firem zabývajících se rozvody teplé a studené vody a kanalizace.
Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu stavebního zaměření.

 

Úplná profesní kvalifikace Instalatér

 Přihláška ke zkoušce

Rekvalifikační program k získání tří profesních kvalifikací: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Topenář a Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení skládajících úplnou profesní kvalifikaci, včetně získání osvědčení dle standardu NSK potřebných svářecích kurzů podle ČSN 05 07 05 nebo dle ČSN EN ISO 9606 (dříve ČSN EN 287-1) nezbytných k výkonu profesní kvalifikace v praxi

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Povolání: Instalatér a topenář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o soubor tří navazujících rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Instalatér (36-52-H/01). Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H), Topenář (kód: 36-004-H) a Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi včetně požadovaných osvědčení svářecích kurzů v oboru instalatér. Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním tří zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání dané profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Jiří Mudroch, učitel praktické výuky na Akademii řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program (navazující tři rekvalifikační kurzy) v celkovém rozsahu 700 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 70 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí, probíhá v odborných učebnách školy a je doplněna samostudiem v rozsahu 30 hodin. Součástí výuky teorie je dále Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení v rozsahu 40 hodin a probíhá v odborných učebnách Weldingu. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Výuka odborné praxe v rozsahu 120 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Součástí praxe jsou svářecí kurzy v rozsahu 360 hodin ve svářečské škole nezbytné k výkonu tohoto povolání - uchazeč získá osvědčení ZK 942 31 pro měkké a tvrdé pájení mědi, ZK 311 pro svařování kovů plamenem, ZK 15 P 2 pro polyfúzní svařování plastů a lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů a ve firmách v rozsahu až 80 hodin.

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení společně s osvědčením o profesní kvalifikaci Topenář a osvědčením o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace tvoří úplnou profesní kvalifikaci a tím umožňují uchazeči se přihlásit na Akademii řemesel Praha – SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Instalatér, kód 36-52-H/0 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky).
Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Místo konání kurzů, kurzů sváření, zkoušek před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 700 hodinová dotace (teorie 140 h + praxe 560 h):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 8 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin, souběžně probíhají kurzy sváření.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání úplné profesní kvalifikace: 49 000 Kč *)
Částka zahrnuje: 11000 Kč za kurzy, 20000 Kč za kurzy svařování, 18000 Kč za zkoušky před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cena souboru tří samotných zkoušek před autorizovanou osobou: 18000 Kč *) - uchazeč,
který má letitou praxí již získané dovednosti v oboru Instalatér a je držitelem uvedených osvědčení svářecích kurzů, se může přihlásit rovnou ke zkouškám před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci bez přípravných kurzů.

*) Zvýhodněná cena kurzů a zkoušek při volbě úplné profesní kvalifikace oboru Instalatér, kód: 36-52-H/01

Jak se přihlásit do kurzu úplné profesní kvalifikace a získat výuční list?

  1. Evidovat se jako uchazeč o úplnou profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení souboru zvolených rekvalifikací k získání úplné profesní kvalifikace – kurzy tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
  3. absolvovat rekvalifikační kurzy, potřebné svářecí kurzy dle standardu NSK a úspěšně složit tři zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; dokladem o úspěšném vykonání každé zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
  4. Po získání tří osvědčení o úplné profesní kvalifikaci zaslat písemnou žádost o závěrečnou zkoušku s výučním listem na ředitelství Akademie řemesel Praha - SŠT.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme rekvalifikační program vždy koncem září

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Instalatér - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-144-Instalater

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.