Elektrikář - silnoproud

3
Elektrikář - silnoproud
Kód oboru: 26-51-H/02
Doklad o vzdělání: Výuční list | Osvědčení o profesní kvalifikaci | Výuční list - zkrácenou formou
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia

Podporováno firmou Metrostav a. s.
 
Motivační stipendium od MHMP.
 
Získání §5 Vyhlášky 50/1978 Sb.
 

 
 
Informace o zkráceném denním studiu
Jednoleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ).
Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik.
Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.
Získání §5 Vyhlášky 50/1978 Sb.
Učební plán
Informace o zkráceném dálkovém studiu
Již nepřijímáme nové přihlášky! 

Dvouleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ).

Vyučují se pouze odborné předměty a odborná praxe. Teorie probíhá každou středu od 14:55 do 19:05. Odborná praxe je od 14:00 do 19:00 v různé dny, podle zařazení do skupiny.
Studium je zdarma a není věkově omezeno.
Získání §5 Vyhlášky 50/1978 Sb.

Učební plán
Co všechno bude žák oboru vzdělání Elektrikář - silnoproud umět?


Studijní obor Elektrikář - silnoproud je velmi perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím oborem. Je určen pro zájemce, kteří chtějí získat vyučení v elektrotechnickém oboru. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že naši absolventi mají vysoké předpoklady pro uplatnění na trhu práce.

 

Kromě všeobecného vzdělání a jazykové průpravy, kterou žák v průběhu studia získá, bude umět:


Vykonávat práce na elektrických strojích, přístrojích a zařízeních v souladu s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Provádět základní elektrotechnická měření, opravy a údržbu elektrických spotřebičů.
Vytvářet a číst základní technickou dokumentaci s využitím informačních technologií.
Aplikovat poznatky ze základů elektrotechniky v praxi.
Pracovat na elektrických silnoproudých rozvodech a osazovat spínací, jistící a ochranné přístroje.
Orientovat se v problematice výroby a užití elektrické energie.
Využívat získaných poznatků z elektroniky a automatizace v odborné praxi.
Aktivně využívat při své práci informační technologie.
Pracovat efektivně, ekonomicky a ekologicky.

 

Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?


Obor Elektrikář - silnoproud zasahuje do nejrůznějších sfér lidské činnosti. S elektrotechnikou se dnes setkáváme na každém kroku - ve výrobních podnicích, v obchodech, v domácnostech, na úřadech, ve stavebnictví, v zábavných podnicích, ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, ve školách, v dopravě a na mnoha dalších jiných místech. Naši absolventi proto lehce naleznou uplatnění na mnoha velmi zajímavých a žádaných pracovních pozicích s možností solidního výdělku. Po získání výučního listu si mohou na naší škole udělat maturitu v oboru Provozní elektrotechnika. Tím získají střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Řada našich bývalých žáků se velmi dobře osvědčila i v řídících a manažerských funkcích.

Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, počítačových sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a souvisejících oborech.

 

Úplná profesní kvalifikace Elektrikář - silnoproud

 

Přihláška ke zkoušce

Rekvalifikační program k získání pěti profesních kvalifikací: Montér elektrických instalací, Montér elektrických sítí, Montér elektrických rozvaděčů, Montér slaboproudých zařízení a Montér hromosvodů skládajících dle NSK úplnou profesní kvalifikaci.

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrikář pro silnoproud
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3
Vstupní kvalifikace uchazeče: minimálně střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou a potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických zařízení a ve výškách.

Jedná se o soubor pěti samostatných po sobě jdoucích rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Elektrikář - silnoproud (kód 26-51-H/02). Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání pěti zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací: Montér elektrických instalací (kód 26-017-H), Montér elektrických sítí (kód 26-018-H), Montér elektrických rozvaděčů (kód 26-019-H), Montér slaboproudých zařízení (kód 26-020-H) a Montér hromosvodů (kód 26-021-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním pěti zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání dané profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby:
Jiří Uzel, učitel praktické výuky na Akademii řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program (navazujících pět rekvalifikačních kurzů) v celkovém rozsahu 600 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 198 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí, probíhá v odborných učebnách a je doplněna samostudiem v rozsahu 102 hodin. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Výuka praxe v rozsahu 204 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praktická výuka probíhá dále na zakázkách školy v rozsahu 96 hodin.

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Montér elektrických instalací společně s osvědčením o profesní kvalifikaci Montér elektrických sítí, Montér elektrických rozvaděčů, Montér slaboproudých zařízení a profesní kvalifikaci Montér hromosvodů tvoří úplnou profesní kvalifikaci a tím umožňují uchazeči se přihlásit na Akademii řemesel Praha – SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Elektrikář – silnoproud, kód 26-51-H/02 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Místo konání kurzů, zkoušek před autorizovanou osobou a závěrečné zkoušky s výučním listem: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 600 hodinová dotace (teorie 300 h + praxe 300):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 8 až 9 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání úplné profesní kvalifikace: 49 000 Kč*)
Částka zahrnuje: 19 000 Kč za kurzy, 30 000 Kč za zkoušky před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cena pěti samotných zkoušek před autorizovanou osobou: 30 000 Kč*)
- uchazeč, který má letitou praxí již získané dovednosti v oboru Elektrikář-silnoproud, se může přihlásit rovnou ke zkouškám před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci bez přípravných kurzů.

*) Zvýhodněná cena kurzů a zkoušek při volbě úplné profesní kvalifikace oboru Elektrikář – silnoproud, kód 26-51-H/02

Jak se přihlásit do kurzu úplné profesní kvalifikace a získat výuční list?

1. Evidovat se jako uchazeč o úplnou profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení souboru zvolených rekvalifikací k získání úplné profesní kvalifikace – kurzy tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
3. absolvovat rekvalifikační kurzy a úspěšně složit pět zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; dokladem o úspěšném vykonání každé zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
4. Po získání úplné profesní kvalifikace zaslat písemnou žádost o závěrečnou zkoušku s výučním listem na ředitelství Akademie řemesel Praha – SŠT.
5. Po získání výučního listu uchazeč získá zdarma §5 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme rekvalifikační program vždy v září
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost úplné profesní kvalifikace Elektrikář-silnoproud - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-290-Elektrikar_silnoproud

 

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.