Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
Kód oboru: 75-004-R
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů

Profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

 

Přihláška ke zkoušce

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 
Kód NSK:
75-004-R
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6

Jedná se o akreditovaný vzdělávací kurz k získání profesní kvalifikace, jehož cílem je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, kód: 75-004-R, dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Uchazeč formou ústního ověření a praktického předvedení prokáže svoje dovednosti, znalosti a schopnosti pro kompetence kariérového poradce.

Vzdělávací kurz je ukončen vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Uchazeč je povinen před vykonáním zkoušky zpracovat vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládá svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty, své znalosti a dovednosti. Portfolio doručí uchazeč nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky autorizované osobě.

Kariérní portfolio struktura - příklad 

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická

Zástupce autorizované osoby: PhDr. Petra Drahoňovská, kariérový poradce a kouč (OSVČ); Mgr. Michaela Franková, kariérový poradce na SPŠD Praha

Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz

Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu 90 hodinová dotace:
Uchazeč absolvuje akreditovaný vzdělávací kurz v celkovém rozsahu 90 hodin prezenční formy studia, kde se seznámí s principy kariérového poradenství a se souborem metod kariérového poradenství. Naučí se používat dotazníkové metody, techniky vedení poradenského rozhovoru s jednotlivcem i skupinou a také si osvojí formální náležitosti práce kariérového poradce. Kurz mohou absolvovat jak zájemci o pozici komerčního kariérového poradce, tak i pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Lektorování v kurzu: RNDr. Petr Pokorný (garant kariérové poradenství projektu P-KAP – NÚV).

Obsah kurzu:
Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství

Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem (jednotlivcem i skupinami)
Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce
Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli
Poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a světa práce
Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím
Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí (career management)

Cena kurzu a profesní zkoušky před autorizovanou osobou: 15 000 Kč
Částka zahrnuje: 9 000 Kč za kurz, 6 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou.

Cena samotné zkoušky před autorizovanou osobou: 6 000 Kč - uchazeč, který má praxí již získané dovednosti z oblasti kariérového poradenství se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu.

Jak se přihlásit na profesní kvalifikaci?

  1. Oslovit oddělení vzdělávání dospělých na Akademii řemesel Praha- SŠT a evidovat se jako uchazeč o profesní kvalifikaci,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu),
  3. absolvovat přípravný vzdělávací kurz,
  4. zpracovat a odevzdat před zkouškou vlastní portfolio kariérového poradce,
  5. úspěšně složit profesní zkoušku.

    Termíny výuky v kurzu: během školního roku zahajujeme jeden kurz (podle počtu uchazečů v září nebo v lednu); výuka probíhá vždy v čase 8:30 – 15:30 h. Po ukončení kurzu je stanoven termín zkoušky před autorizovanou osobou.

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky.
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu  - hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1538-Karierovy_poradce_pro_vzdelavaci_a_profesni_drahu/revize-696/hodnotici-standard

 

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.