Řešení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem na Akademii řemesel Praha 2017 - 2019

Podnět: Přijatí žáci s odlišným mateřským jazykem (s OMJ) neumí česky. Nezvládají výuku, neprobíhá jejich začlenění do třídních kolektivů.

Cíl projektu: vytvořit systém podpůrného vzdělávání žáků s OMJ po celou dobu jejich studia a umožnit
jejich integraci. Hlavními pilíři projektu je profesní příprava pedagogů pro posílení inkluze, systematické osvojení ČJ u žáků s OMJ s podporou jejich školní úspěšnosti, předcházení vzniku sociálně patologických jevů a interkulturní vzdělávání s cíleným procesem integrace cizinců do majoritní skupiny.

 

Klíčové aktivity ve 2letém projektu: září 2017 - červen 2019
KA1
Další vzdělávání pedagogických pracovníků na téma inkluze

Pedagogové Akademie řemesel Praha budou v průběhu realizace projektu vzděláváni v oblasti práce s cílovou skupinou, seznámí se s používáním nových metod a forem výuky, zvýší své kompetence ve využívání nástrojů k řešení inkluze. Aktivita DVPP bude postupně probíhat v rámci celé doby realizace projektu tak, aby bylo dosaženo nejvyšší úrovně vzdělání všech pedagogických pracovníků školy pro oblast řešení inkluze.  

KA2
Interkulturní vzdělávací kurz pro žáky přijaté na Akademii řemesel Praha

V rámci kurzu probíhají nejen vzdělávací aktivity, ale i volnočasové, poznávací, informační, s využitím aktivizujících metod vedoucích ke stmelování třídních kolektivů, odborné přednášky pro žáky na téma rizikové chování a prevence negativních jevů ve společnosti, besedy za účelem poznávání jiných kultur a etnik. Průběžně zde probíhá monitorování a diagnostika chování jednotlivých žáků s OMJ primárně pro utváření třídních kolektivů s cíleným procesem integrace žáka s OMJ do majoritní skupiny.

Fotogalerie: zde

KA3
Základy češtiny pro integraci cizinců ve školním prostředí Akademie řemesel Praha

Integrace žáka cizince není možná bez systematické podpory osvojení jazyka českého, jehož neznalost je důvodem jejich školní neúspěšnosti, a brání i jejich začlenění do majoritní skupiny. Cílem vzdělávání těchto žáků je skloubit výuku českého jazyka s obsahem učiva jednotlivých předmětů za předpokladu povinnosti naučit se vyučovací (český) jazyk. Škola vytváří žákům s OMJ optimální podmínky pro studium tak, aby mohli dosahovat srovnatelných výsledků s žáky technických oborů.  

KA4
Vzdělávací aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování pro třídní kolektivy s inkluzivními žáky

Jde o vzdělávací aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování pro třídní kolektivy s inkluzivními žáky směřující k podpoře vzájemného poznávání a soužití mezi cizinci a majoritní společností s vyloučením a předcházení negativním sociálně patologickým jevům ve společnosti a rizikovému chování žáků na naší škole ve spojitosti s řešením inkluze.

KA5
Multikulturní volnočasové aktivity

Multikulturní volnočasové a neformální aktivity jsou zaměřeny na integraci žáků s OMJ do majoritní skupiny. Jde o aktivity s akcentem na interkulturní interaktivní dialog, aktivity na podpory osobnostního a sociálního rozvoje žáků školy, které se budou konat nejen pro cílovou skupinu žáků, kterou tvoří žáci s OMJ a žáci majoritní populace dětí, ale v některých případech i s účastí rodičů žáků a veřejnosti formou besed, kulturních akcí, sportovních turnajů, soutěží, poznávacích vycházek a projektových aktivit k posílení inkluze, včetně podpory informovanosti majority o podmínkách a problematice života cizinců, jejich odlišného kulturního prostředí s následnou integrací.

Na každý měsíc školního roku jsou vždy naplánovány 4 multikulturní volnočasové pravidelné aktivity:

 

 

 

 

 

 

 

    


             

 

 

Fotogalerie: zde

 
KA6
Tlumočník – podpora komunikace

Tlumočník je doplňková aktivita projektu realizovaná na Adademii řemesel Praha za účelem usnadnění začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, jejich úspěšnou adaptaci ve školním prostředí a zajištění komunikace školy s rodinou především v období zahájení nového školního roku.

 

publicita projektupovinná publicita projektu

 

Výstupy z projektu (produkty)

1/ překlady dokumentů pro žáky s OMJ a jejich rodiče při nástupu do české školy:
Brožura školy- překlad UK

Školní řád - překlad UK

BOZP a PO - překlad UK

Traumatologický plán školy - překlad UK

 

2/ Změny v učebním plánu oborů - zavedení výuky Českého jazyka pro cizince (výuka českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky s OMJ)

[dodatek ŠVP] [dodatek ŠVP][dodatek ŠVP][dodatek ŠVP][dodatek ŠVP]

[dodatek ŠVP][dodatek ŠVP][dodatek ŠVP][dodatek ŠVP[dodatek ŠVP]]

 

3/ pracovní listy - tvorba učebního materiálu
PL- dřevo

PL - elekto

PL - stavební

PL - strojní

PL - služby

 

 

Autor příspěvku: I. N.