Kritéria pro nástavbové studium

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro nástavbové studium pro školní rok 2018/2019


Zájemci o vzdělávání v oborech zakončených maturitní zkouškou jsou povinni podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podepsanou uchazečem a doplnit ji předepsanými přílohami:

  • vysvědčení z 1. pololetí 3. ročníku střední školy nebo úředně ověřená kopie výučního listu
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR

 

KRITÉRIA pro nástavbové studium v denní formě studia
Uchazeči budou přijímáni ke studiu podle pořadí sestaveného na tomto základě:

  • Výsledky dosavadního studia vyjádřené průměry známek za 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku
  • Chování žáka
  • Do zahájení studia úspěšně vykonaná závěrečná zkouška z příslušného učebního oboru (kategorie oborů H)

 

KRITÉRIA pro nástavbové studium v dálkové formě studia
Uchazeči budou přijímáni ke studiu podle pořadí sestaveného na tomto základě:

  • Do zahájení studia úspěšně vykonaná závěrečná zkouška z příslušného učebního oboru (kategorie oborů H).
  • Ke vzdělávání budou přijati uchazeči dle pořadí došlých, řádně vyplněných přihlášek.

Pokud škola obdrží v daném termínu pro vámi zvolený obor více přihlášek, než povoluje jeho kapacita, přijímací komise určí pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií a případně i na základě výsledků ústního pohovoru.

 

Podmínkou nástupu k nástavbovému studiu je předložení platného dokladu o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém oboru středního vzdělání (H).

 

Obecné informace k přijímacímu řízení:

Přihlášku ke studiu do 2. kola přijímacího řízení je nutné odevzdat osobně nebo doručit poštou do 23. května 2018.

Uchazečům o studium bude oznámeno registrační číslo a další podrobnosti ohledně nástupu ke studiu. Pod registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy ihned po rozhodnutí, nejdříve od 28. května 2018.

 

Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek NEODEVZDÁVAJÍ.

 

Nástavbové studium - bližší informace získáte na studijním oddělení u slečny K.Čvandové na telefonu 244 007 129 nebo na mailu: kcvandova@zelenypruh.cz.