Kritéria pro 4leté maturitní obory

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019

 

Zájemci o vzdělávání v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou povinni podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem a doplnit ji předepsanými přílohami:

  • základní školou potvrzený prospěch z obou pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR

 

KRITÉRIA

Uchazeči budou přijímáni ke studiu podle pořadí sestaveného na tomto základě:

  • výsledků klasifikace (průměru známek) za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku
  • známky z chování za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku
  • zájmu uchazeče o zvolený obor (účast ve školních soutěžích a olympiádách, motivační dopis, jiné mimoškolní aktivity)
  • ústní pohovor u cizinců

Pokud škola obdrží v daném termínu pro vámi zvolený obor více přihlášek, než povoluje jeho kapacita, přijímací komise určí pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií a případně i na základě výsledků ústního pohovoru.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení:

Přihlášku ke studiu do 2. kola přijímacího řízení je nutné odevzdat osobně nebo doručit poštou do 23. května 2018.

Uchazečům o studium (zákonným zástupcům) bude dopisem oznámeno registrační číslo a další podrobnosti ohledně nástupu ke studiu na adresu, kterou uvedli v přihlášce.
Pod registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy ihned po rozhodnutí, nejdříve od 28. května 2018.

Zápisový lístek: Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.

Bližší informace získáte na studijním oddělení u paní J. Lorencové na telefonu 244 007 221 nebo na mailu: jlorencova@zelenypruh.cz.