KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ZKRÁCENÉ FORMĚ STUDIA OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM NEBO MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zájemci o vzdělávání s výučním listem nebo maturitní zkouškou ve zkrácené formě studia jsou povinni podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podepsanou uchazečem a doplnit ji předepsanými přílohami:

  • úředně ověřená kopie výučního listu, maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu
  • pro obor MIEZ úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (a od školní lékařky, ke které budou pozvaní jen přijatí uchazeči)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR

 

KRITÉRIA

Uchazeči budou přijímáni ke studiu podle:

  • pořadí došlých, řádně vyplněných přihlášek
  • zájmu uchazeče o zvolený obor (např. účast ve školních soutěžích a olympiádách, motivační dopis, jiné mimoškolní aktivity)

Pokud škola obdrží v daném termínu pro vámi zvolený obor více přihlášek, než povoluje jeho kapacita, přijímací komise určí pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií a případně i na základě výsledků ústního pohovoru.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení:

Přihlášku ke studiu do 1. kola přijímacího řízení je nutné odevzdat osobně nebo doručit poštou nejpozději do 1. března 2018.

Uchazečům o studium bude dopisem oznámeno registrační číslo a další podrobnosti ohledně nástupu ke studiu na adresu, kterou uvedl v přihlášce. Pod registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy ihned po rozhodnutí, nejdříve od 22. dubna 2018.

 

Uchazeči zkráceného studia zápisový lístek NEODEVZDÁVAJÍ.

 

Denní forma zkráceného studia - bližší informace získáte na studijním oddělení u paní N. Štěpánkové na telefonu 244 007 221 nebo na mailu: nstepankova@zelenypruh.cz.

Dálková forma zkráceného studia - bližší informace získáte na studijním oddělení u slečny K. Čvandové na telefonu 244 007 129 nebo na mailu: kcvandova@zelenypruh.cz.