KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zájemci o vzdělávání v oborech zakončených maturitní zkouškou jsou povinni podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podepsanou uchazečem a doplnit ji předepsanými přílohami:

  • vysvědčení z 1. pololetí 3. ročníku střední školy nebo úředně ověřená kopie výučního listu
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR

 

KRITÉRIA pro nástavbové studium v denní i dálkové formě studia

Uchazeči budou přijímáni ke studiu podle pořadí sestaveného na tomto základě:

  • 60%   výsledky z jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky  a Českého jazyka
  • 20%   výsledky klasifikace z profilových předmětů daného oboru a cizího jazyka za 1. pololetí 3. ročníku střední školy
  • 20%  zájem uchazeče o zvolený obor (např. účast ve školních a odborných soutěžích, motivační dopis, jiné mimoškolní aktivity)

Pokud škola obdrží v daném termínu pro vámi zvolený obor více přihlášek, než povoluje jeho kapacita, přijímací komise určí pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií a případně i na základě výsledků ústního pohovoru.

Podmínkou nástupu k nástavbovému studiu je předložení platného dokladu o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém oboru středního vzdělání (H).

Kritéria stanovujeme tak, aby šanci na přijetí měli i uchazeči, kteří prokážou o obor skutečný zájem, ale zhoršený výsledek jednotné přijímací zkoušky může být způsoben např. nervozitou.

 

Podmínky JPZ pro cizince:

V souladu s § 60b odst. (5) školského zákona nekonají uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL.

Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně.

 

Podmínky JPZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst. (4) školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka a podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení:

Přihlášku ke studiu do 1. kola přijímacího řízení je nutné odevzdat osobně nebo doručit poštou nejpozději do 1. března 2018.

Uchazečům o studium bude oznámeno registrační číslo a další podrobnosti ohledně nástupu ke studiu. Pod registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy ihned po rozhodnutí, nejdříve od 28. dubna 2018.

 

Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek NEODEVZDÁVAJÍ.

Nástavbové studium - bližší informace získáte na studijním oddělení u slečny K. Čvandové na telefonu 244 007 129 nebo na mailu: kcvandova@zelenypruh.cz.