KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zájemci o vzdělávání v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou povinni podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem a doplnit ji předepsanými přílohami:

  • základní školou potvrzený prospěch z obou pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR

 

KRITÉRIA pro obor 39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení       

Uchazeči budou přijímáni ke studiu podle pořadí sestaveného na tomto základě:

  • 60%     výsledky z jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky  a Českého jazyka
  • 20%     výsledky klasifikace z odborných předmětů (fyzika, chemie) a cizího jazyka za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku
  • 20%  zájem uchazeče o zvolený obor (např. účast ve školních a odborných soutěžích, motivační dopis, jiné mimoškolní aktivity)

 

Pokud škola obdrží v daném termínu pro vámi zvolený obor více přihlášek, než povoluje jeho kapacita, přijímací komise určí pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií a případně i na základě výsledků ústního pohovoru.

Kritéria stanovujeme tak, aby šanci na přijetí měli i uchazeči, kteří prokážou o obor skutečný zájem, ale zhoršený výsledek jednotné přijímací zkoušky může být způsoben např. nervozitou.

 

Podmínky JPZ pro cizince:

V souladu s § 60b odst. (5) školského zákona nekonají uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL.

Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, který se v obou kolech bude konat v době přijímacího řízení, tzn. 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018 (ke kterému bude pozván uchazeč samostatně.)

 

Podmínky JPZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s § 60b odst. (4) školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka a podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení:

Přihlášku ke studiu do 1. kola přijímacího řízení je nutné odevzdat osobně nebo doručit poštou nejpozději do 1. března 2018.

Uchazečům o studium (zákonným zástupcům) bude dopisem oznámeno registrační číslo a další podrobnosti ohledně nástupu ke studiu na adresu, kterou uvedli v přihlášce. Pod registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy ihned po rozhodnutí, nejdříve od 28. dubna 2018.

 

Zápisový lístek: Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne kdy je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.

 

Bližší informace získáte na studijním oddělení u paní N. Štěpánkové na telefonu 244 007 221 nebo na mailu: nstepankova@zelenypruh.cz.